Akademik

Grozdanka Gojkov,

direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu

 

Kontakt:

013/ 833-420 (posao)

013/833-193 (kuća)

e-mail: ggojkov@hemo.net

 

CURICULUM VITAE

 

Rođena je 1948. god. u Uljmi (Vojvodina). Završila je Učiteljsku školu u Vršcu, studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magisterij (na smeru Naučna organizacija obrazovanja) i doktorat (iz didaktike) na Univerzitetu u Novom Sadu.

            Radila je kao školski pedagog u Vršcu, prosvetni savetnik u Prosvetno-pedagoškom zavodu u Pančevu (gde je bila glavni i odgovorni urednik časopisa "Pedagoška praksa"), u Centru za socijalni rad kao rukovodilac tima za maloletničku delikvenciju, direktor osnovne škole "Olga Petrov-Radišić" u Vršcu i rukovodila Savetovalištem za roditelje.

            Predaje: Metodologiju pedagoških istraživanja, Didaktiku i Dokimologiju na Nastavnom odeljenju Učiteljskog fakulteta u Vršcu. a na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« u Vršcu Opštu pedagogiju,  predavala je Porodičnu pedagogiju (isti predmet predavala je i u Sremskoj Mitrovici). Predavala je Metodologiju pedagoških istraživanja na osnovnim i magistarskim studijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju. Na specijalističkim studijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« u Vršcu predaje Konstruktivističku pedagogiju i Didaktiku stvaralaštva

Viziting je profesor na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, kao i profesor na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (Slovenija) i profesor emeritus na Univerzitetu »Banatul« u Temišvaru (Rumunija).

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bitolju – Makedonija, profesor na postdiplomskim studijama za predmet: Identifikacija i rad sa darovitom decom, i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu – profesor na master studijama.

            Rukovodila je istraživačkim timom koji je radio na evropskom projektu "For early identification of gifted pupils". Učestvovala je u drugim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Autor je i rukovodilac  projekta čija je realizacija u toku, »Globalizacija i metateorijske osnove pedagoške metodologije« finansiran od strane Ministarstva nauke RS, za period 2006-2010. Autor je i realizator niza akreditovanih programa za stručno usavšavanje radnika u obrazovanju.

            Direktor je i glavni i odgovorni urednik Izdavačke delatnosti Visoke  škole strukovnih studija  za obrazovanje vaspitača u Vršcu.

            Do sada je objavila  37 knjiga, 190 naučnih i stručnih radova, oko 50 naučnih kritika i polemika i učešće na preko 130 naučnih i stručnih skupova.

Na temu darovitosti ima objavljene radove u Antverpenu (Belgija), Nijmengenu (Holandija), Beču (Austrija), Debrecinu (Mađarska), Aradu, Temišvaru, Jašiju i Karansebešu (Rumunija), Oxfordu (Engleska), Huerta del Rey (Španija), Novom Mestu, Mariboru i  Ljubljani (Slovenija), Rodosu (Grčka), Pragu, Parizu...

            Član je ECHE (Evropske organizacije o darovitima), bila je član Prosvetnog saveta RS, predsedništva Saveza pedagoških društava Jugoslavije i Uredništva Instituta za pedagoška istraživanja i redakcije časopisa Pedagogija.

Redovni član C.E.A.S.A. (Centralnoevropska akademija nauka i umetnosti) sa sedištem u Parizu, redovni član SAO (Srpska akademija obrazovanja) u Beogradu, Predsedništva SAO, član  Matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva za nauku Republike Srbije,  i predsednica Saveta za obrazovanje AP Vojvodine.

Član je Saveta projekta „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednjim školama u AP Vojvodini”2011.

            Univerzitet „Aurel Vlajku“ iz Arada (Rumunija), dodelio je 04. novembra 2010. zvanje počasnog doktora (honoris causa)

Godišnja nagrada grada Vršca za doprinos pedagoškoj nauci (2003. god).

Predsednica Pedagoškog društva Vojvodine od 18. 04. 2011. godine.

Oblasti interesovanja i istraživanja:

-          epistemološke osnove pedagoških istraživanja;

-          daroviti (faktori pretvaranja  potencijala u ostvarenja; pluralizam u nastavi iz ugla darovitih);

-          didaktika (strategije podsticanja metakognicije; dokimologija; metateorijski pristupi didaktici).

 

OBJAVLJENI UDŽBENICI, PRIRUČNICI I MONOGRAFSKE STUDIJE

 

1995.

1.       Gojkov, G., Kognitivni stil u didaktici, VŠV, Vršac, 1995. god.

1996.

2.      Koautorstvo u monografiji: Školovanje učitelja u Vršcu, VŠV, Vršac, decembar 1996. god.

 

1997.

3.      Gojkov, G., Dokimologija, Učiteljski fakultet, Beograd i VŠV, Vršac, 1997.

1998.

4.      M.Kundačina i G. Gojkov, Zbirka rešenih zadataka iz pedagoške statistike, Učiteljskih fakultet, Užice, 1998. god.

 

1999.

5.      Koautorstvo: dr G. Gojkov, dr R. Krulj, dr M . Kundačina: Leksikon pedagoške metodologije, VŠV, Vršac, 1999.

6.      Docimologia, Univerzitet ¨Banatul¨, Temišvar i VŠV, Vršac, 1999. god.

 

2000.

7.      Koautorstvo: dr M. Kundačina i dr G. Gojkov: Metodologija pedagogije (Bibliografija),  VŠV, Vršac.

2001.

8.     Ignjć, S., Terzić, S., Glišić, V., Isić, M., Lazić, M., Vilotijević, M., Gojkov, G.,  Kačapor, S., 130 godina obrazovanja učitelja u Srbiji (koautorstvo), Učiteljski fakultet, Beograd, 2001.

 

2002.

9.      Prilozi postmodernoj didaktici, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2002.god.

 

10. Leksikon pedagoške metodologije, (koautorstvo:

R.Krulj, M.Kundačina), II prošireno izdanje, VŠV, Vršac, 2002.god.

 

11. Daroviti i šta sa njima, praktikum (koautorstvo: A.Božin, M.Dejić, D.Josifović, J.Lelea, I.Magda, A.Negru, V.Paser, A.Stojanović, N.Sturza-Milić), VŠV, Vršac,2002.

 

12. Zbirka testova znanja iz Metodologije pedagoških istraživanja, (koautorstvo sa M.Kundačina), VŠV, Vršac, 2002.god.

 

13. Rana identifikacija darovitosti, (koautorstvo sa: A.Gojkov-Rajić, N.Sturza-Milić, A.Stojanović), VŠV, Vršac, 2002.god.

2003.

14.  Dokimologija, III izmenjeno i dopunjeno izdanje, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2003.

 

2004.

 15.  Kundačina, M., Gojkov, G., Zbirka rešenih zadataka iz pedagoške statistike      (koautorstvo), III prerađeno i dopunjeno izdanje, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004.

 

16.  Gojkov, G., Vujasin, B., Zbirka zadataka iz didaktike, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004.

 

17.   Božin, A., Dejić, M., Gojkov, G., Josifović, D., Lelea, J., Magda, I., Negru, A., Paser, V., Stojanović, A., Sturza-Milić, N.,  Daroviti i šta sa njima (koautorstvo), II prošireno izdanje, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004.

18.  Gojkov, G., Prilozi postmodernoj didaktici, II prošireno i izmenjeno izdanje,  Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004.

 

2005.

19.  Gojkov, G., Uvod u pedagošku metodologiju (ili metateorijske koncepcije pedagoške metodologije), Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2005.

       37.012      112 str. ; 24 cm – tiraž 300;  

       ISBN 86-7372- 050-8  COBISS.SR-ID 205302023

 

20. Grozdanka Gojkov, Radenko Krulj, Milenko   Kundačina: Leksikon pedagoške  metodologije – treće dopunjeno izdanje- Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac. 37.012 (031) 311.. 37.01 (031)    

  385 str., 24 cm. – tiraž 300  ISBN 86-7372-056-7

  COBISS.SR-ID 127550732

 

2006.

21.  Gojkov, G., Grandić,R., Milutinović,J., Negru,A., Paser,V., Stojanović,A., Ciljevi – kompetencije učitelja i vaspitača, VŠV, Vršac 2006.

371.13      124 str. (7-58.) ;  24 cm – tiraž 350;  ISBN 86-7372-057-5    COBISS.SR-ID 209979339

 

22. Gojkov, G., Didaktika i postmoderna,  Viša škola   za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2006.

348 str.,  23 cm;  tiraž 300  - bibliografija – rezime na  stranim jezicima – registri.

ISBN 86-7372-062-1 COBISS.SR-ID 215875847

 

23.            G.Gojkov, R.Grandić, A.Božin, M.Uzelac, V.Banđur, M.Kundačina, A.Negru: Metateorijski akcenti pedagoške metodologije – kontekst i njegovo razumevanje, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2006 37.012  196 str., (p.11-37) UDK 37.013); ISBN 86-84367-30-8  COBISS.SR-ID  218628871

 

2007.

24. Gojkov, G., Metateorijske koncepcije pedagoške metodologije: Uvod u pedagošku metodologiju,  Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2006. 324 str., 24 cm;  tiraž 300 ISBN 86-7372-068-0      COBISS.SR-ID  218655239

 

25. Gojkov, G., Krulj, R., Kundačina, M. Leksikon pedagoške metodologije, IV dopunjeno izdanje, VŠV, Vršac 2007.ISBN 978-86-7372-073-9  STR.449       37.012 (031)    311:37.01 (031)  tiraž 300

COBISS.SR –ID 140426508

 

26. Gojkov, G., Kvalitativna istraživačka paradigma u pedagogiji – prilozi kvalitativnim istraživanjima u pedagogiji,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac. 138 str.; 24 cm. Tiraž 300 CIP 37.012           ISBN 978-86-7372-079-1   COBISS.SR-ID 226462983

 

27. R. Grandić, G. Gojkov, V. Banđur, M. Uzelac, A. Božin, M. Kundačina, A. Negru, Metapedagoške rasprave, monografija na projektu: »Globalizacija i metateorijske koncepcije pedagoške metodologije« registrovan pod brojem br. 149049A Ministarstvo nauke RS, »Konstruktivizam kao predznak metodoloških koncepata koji ulaze u savremenu pedagošku metodologiju«, str. 27-68. ISBN 978-86-84367-36-7 Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2007. UDK 37.012 Tiraž 300 COBISS.SR-ID 227342599

 

2008.

28. Gojkov, G.,  Didakika darovitih, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008.  str. 317; 21 cm Tiraž 300; ISBN 978-7372-085-2  UDK 37.02: 159.928-057.87   COBISS.SR-ID

 

29. Milenko Kundačina, Grozdanka Gojkov, Zbirka rešenih zadataka iz pedagoške statistike,  (četvrto prerađeno i dopunjeno izdanje), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008. ISBN 978-86-7372-083-8

Tiraž 300;  str. 320 COBISS.SR-ID 147174924

UDK 311:37.01 (075.8) (076)

 

30. Gojkov, G., Metodološki problemi  istraživanja darovitosti, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2008. ISBN 978-86-7372-100-2  str. 385

23 cm  Tiraž 300  UDK 159.928 COBISS.SR-ID 235404039

 

31. G. Gojkov, R. Grandić, M. Uzelac, A. Negru, A. Božin, V. Banđur, M. Kundačina, Metodologija zasnovane teorije, monografija na projektu:

»Globalizacija i metateorijske koncepcije pedagoške metodologije« registrovan pod brojem br. 149049A Ministarstvo nauke RS »Metodologija zasnovane teorije«, pag. 11-36, UDK: 001.8, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 2008. ISBN 978-86-84367-41-1 COBISS.SR-ID 233780231

 

32. G. Gojkov, R. Grandić, A. Negru, M. Uzelac, M. Kundačina, V. Banđur: O odnosu kvalitativnih i kvantitativnih metoda u pedagoškim istraživanjima, (Ortodoksna i heterodoksna istraživačka paradigma), p.11-80 UDK 37.01:14 Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2008. Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2008. ISBN 978-86.84367-44-2  37.012(082) COBISS.SR-ID 236557063

 

33. Gojkov, G., Grandić, R. i dr. Kompetencije učitelja i vaspitača, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« - Vršac 2008. ISBN 978-86-7372-102-6  CIP 371.134 (082)

COBISS.SR-ID 236492039

 

2009.

34. Gojkov, G., Didaktika i metakognicija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2009.  str.196; 22cm. Tiraž 300. ISBN 978-86-7372-109-5

37.02(075.8) COBISS.SR-ID 241952007

 

35. Gojkov, G., Dokimologija : priručnik/ 4. dopunjeno izdanje, Vršac, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac/ str. 527; 25cm Tiraž 300 CIP 371.26(035) ISBN 978-86-7372-110-1 COBISS.SR-ID 242089991

 

36. Grozdanka Gojkov, Radenko Krulj, Milenko Kundačina Leksikon pedagoške metodologije – 5. dopunjeno izdanje, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2009.  str.493 CIP 37.012(031)

311:37.01(031) Tiraž 300 ISBN 978-86-7372-112-5 COBISS.SR-ID 171161356

 

2010.

 

37. Gojkov, G., Stojanović, A. (2010): Didaktika – Zadaci za vežbu i samovrednovanje, Vršac. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«., Savez pedagoških društava Vojvodine.  str. 250; 21cm Tiraž 300 CIP 37.02(075.8) (076) ISBN 978-86-7372-123-1 COBISS.SR-ID 255724551

 

38. Gojkov, G., Grandić, R., Uzelac, M., Negru, A. Kritičke teorije u pedagogiji, ur. Radovan Grandić, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine. CIP 37.01 ISBN 978-86-84367-54-1, COBISS.SR-ID 259246078

 

2011.

Gojkov, G., Stojanović, A. (2011): Participativna epistemiologija u didaktici – PARTICIPATORY EPISTEMOLOGY IN DIDACTICS. Univerzitet »Aurel Vlajku«, Arad, Rumunija. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac. Recenzije: akademik Jovan Đorđević, prof. dr Milena Valenčič-Zuljan, prof. dr Anton Ilika. ISBN 978-86-7372-135-4 CIP 371.3:378.1   165.6/.8  str. 425, 24cm. Tiraž 300

COBISS.SR-ID 268316167

CIP 371 – Romania ISBN 978-973-752-610-6

 

2012

Valenčič Zuljan, M., Gojkov, G., Rončević, A., Vogrinc, J. (2012): Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

 

 OBJAVLJENI  RADOVI

(zbornici sa naučnih skupova, tematski zbornici, časopisi nacionalnog i međunarodnog značaja)

 

1984.

1.       Način da pedagog nađe svoje mesto u vaspitno-obrazovnom procesu, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 9, 1984.

Specijalni korektivni pedagoški rad, ¨Misao¨, Novi Sad, 1984. br. 22-23.

2.      Psihološka klima u školi i mentalno zdravlje učitelja, Zbornik kongresa učitelja Srbije, Beograd, 1984.

3.      Uloga stručnih organa u intenziviranju primene problemske nastave u osnovnoj školi, Zbornik: Problemsko učenje u nastavi Loznica, 1984.

4.      Vaspitni zadaci u planovima rada nastavnika, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 15 i 16, 1984.

5.      Stavovi učenika VIII razreda osnovne škole prema društveno priznatim vrednostima ponašanja, ¨Samoupravno vaspitanje¨, br. 1, Loznica, 1984.

6.      Potrebe i mogućnosti za adekvatniju pripremu nastavnika, ¨Misao¨, Novi Sad, 24.05.1984.

 

1985.

7.      Daleko od potreba i mogućnosti, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 25, 05.12.1985.

8.     Programiranje korektivnog pedagoškog rada, ¨Samoupravno vaspitanje¨, Loznica, br. 7, 1985.

9.      Programiranje rada na profesionalnoj orijentaciji, ¨Samoupravna škola¨, Sremska Mitrovica, br. 2, 1985.

10.  Potrebe i mogućnosti svestranog praćenja, merenja i vrednovanja vaspitnog rada, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 7, 1985.

11.   Humanost dece osnovnoškolskog uzrasta, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 4, 1985.

12.  Vaspitno vođenje i poznavanje metoda vaspitnog delovanja, ¨Ogledi iskustva¨, Titovo Užice, br. 3, 1985.

13.  Poznavanje sposobnosti i osobina ličnosti učenika – pretpostavka metodičko-didaktičkog rada u  razredu, u Zborniku ¨Planovi rada za I razred¨, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1985.

14.  Mogućnosti i putevi inoviranja nastave književnosti (prikaz), ¨Misao¨, Novi Sad, br. 19-20, 1985.

15.   Ravnopravnost u dijalogu, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 3-4, 15.02.1985.

 

1986.

16.  Rešavanje problema u srednješkolskoj nastavi hemije, ¨Inovacije u nastavi¨, Kruševac, br. 3-4, 1986.

17.   O učenju rešavanjem problema u srednjoškolskoj nastavi hemije, Kruševac, ¨Inovacije u nastavi¨, br. 1-2, 1986.

18.  Individualizacija – osnov pedagoške reforme, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 14, 1986.

19.  Psihološke osnovne inovacije, ¨Beogradsko školstvo¨, Beograd, br. 322, 1986.

20. Pedagoški aspekti vannastavnih aktivnosti, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 9-10, 1986.

 

1987.

21.  Vaspitni efekti nastave, ¨Nastava i vaspitanje¨, Beograd, br. 1-2, 1987.

22. Izborni programi u funkciji dinamičke strukture škole, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 26-27, 1987.

 

1988.

23. Učenici ¨vukovci¨ na prelazu iz osnovne u srednju školu, ¨Nastava i vaspitanje¨, Beograd, br. 5, 1988.

 

1989.

24. Planiranje u nastavi, ¨Pedagoška praksa¨, Pančevo, br. 1, 1989.

25.  Organizacija časa istorije po modelu eksplorativnog pristupa tekstu, ¨Školski život¨, PPZ Požarevac, br. 2 1989.

26. Kako pripremiti učenika za samostalno učenje, ¨Misao¨ (prikaz), Novi Sad, br. 16, 1989.

27.  Moralni sukobi – osnov diskucija odeljenskih zajednica u srednjoj školi, ¨Pedagoška stvarnost¨, br. 1-2, 1989.

 

1991.

28. Autentična i neautentična ličnost (prikaz), ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, 1-2, 1991,

29. Zajednica učenika, ¨Misao¨, Novi Sad, br. 12, 30.12.1991.

 

1992.

30. Uticaj osposobljenosti za samostalno i racionalno učenje na školski uspeh učenika VIII razreda osnovne škole, ¨Nastava i vaspitanje¨, Beograd, br. 4-5, 1992.

 

1993.

31.  Pedagoški stil porodice u vaspitanju, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 1-2, 1993.

 

1994.

32. Pedagoške radionice kao način transfera didaktičkih saznanja u praksu i pretpostavke uspešnosti primene, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, 1994.

33. De la preparandie la despărţământ a facultăţii pentru invăţători, ¨Tribuna Tineretului¨, Revija mladih Vojvodine, XI-XII 1994, ¨Libertatea¨, Pančevo (Od preparandije do odeljenja učiteljskog fakulteta).

 

1995.

34. Dileme i ograničenja (teorijsko metodološka) didaktičkih istraživanja i adekvatne organizacije učenja, Zbornika VIII Kongresa pedagoga Jugoslavije, Beograd, 1995.

35.  “Kognitivni stil u funkciji individualizacije didaktičkih instrukcija¨, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, 5-6, 1995.

36. ¨Metakognicija i strategijski transfer u didaktičkim kompetencijama nastavnika¨, ¨Inovacije u nastavi¨, Učiteljski fakultet, Beograd, 3-4, 1995.

37.  ¨Daroviti iz aspekta edukacije vaspitača i učitelja¨, Zbornik radova sa okruglog stola, VŠV, Vršac, 1995.

38. ¨Teorije učenja – osnov nastavnog procesa¨, prikaz, ¨Inovacije u nastavi¨, Beograd, br. 4, 1995.

39. ¨Individualna kompleksnost u nastavnoj praksi¨, ¨Pedagoška stvarnost¨, 1995, Novi Sad, Savez pedagoških društava Vojvodine.

40. ¨Vaspitanje metakognicije kao element didaktičke kompeticije nastavnika¨, Zbornik radova sa simpozijuma, Šabac, 1995.

41.  ¨Učenje učenja u nastavi¨, prikaz knjige, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad,  1995.

42. ¨Sistemni pristup individualizacije – testiranje nove metodološko teorijske paradigme¨, prikaz, ¨Nastava i vaspitanje¨, Beograd, 1995.

 

1996.

43. ¨Savremene didaktičke kompetencije nastavnika-metakognicija i strategijski transfer¨, naučni skup organizovala Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije i Ruska akademija nauka, Beograd, 1996.

44. ¨Programiranje i evaluacija¨, prikaz, br. 2, Beograd, 1996. 

45.  ¨Vlastita 'formula' neuspeha¨, (prikaz), ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 7-8, 1996.  

46. Cybernetcs of didaktics – spects of scientific research, International conference on academical research (State of art, future trends) ACADRES 96, Timişoara, România (objavljeno u Zborniku radova povodom ovog skupa).

47.  Nova istraživačka paradigma – prepravka pozitivizma ili nešto drugo, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Beograd, 1996 (objavljeno u zborniku sažetaka, kao pripremni materijal za skup), međunarodni naučni simpozijum, tema: ISTRAŽIVANJA U PEDAGOGIJI I ANDRAGOGIJI.

48. Autonomija u visokoškolskoj nastavi, Zbornik sa Velikog pedagoškog seminara, Savez pedagoških društava Srbije, Beograd, 1996, str. 237-243.

49. Programiranje i evaluacija, (prikaz) ¨Inovacije u nastavi¨, br. 2, Beograd, 1996.

50. Između refleksije i sugestije, Zbornik radova sa međunarodnog skupa na temu: Potrebe i mogućnosti visokoškolskog obrazovanja vaspitača, Zajednica Viših škola za obrazovanje vaspitača R. Srbije, Beograd, 1996.

51.   Kreativnost budućih učitelja i vaspitača kao pretpostavka stimulacije kreativnosti kod dece, Zbornik radova sa Okruglog stola posvećenog darovitosti i kreativnosti na ranom uzrastu, VŠV, Vršac, 1996.

52.  Metodika stvaralaštva (prikaz knjige Vladimira Cvetanovića), ¨Nastava i vaspitanje¨, br. 4-5, 1996.

 

1997.

53.  Interdisciplinarni seminar: upućivanje studenata u istraživački rad¨, ¨Metodička praksa¨, Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije i ¨Školska praksa¨, Beograd, br. 4, 1997.

54.  ¨Metodika ili refleksija didaktičkih pravaca¨, ¨Naša škola¨, Banja Luka, br. 3-4, 1997.

55.  Didaktička istraživanja u znaku samorefleksije¨ ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 9-10, 1997.

56.  Interdisciplinarni seminar: upućivanje studenata u istraživački rad, Metodička praksa, Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije i ¨Školska knjiga¨, Beograd, br. 4, 1997.

57.  Metodika ili refleksija didaktičkih pravaca, ¨Naša škola¨, Banja Luka, br. 3-4, 1997.

58. Nastajanje – osnov razumevanja individualizacije, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 9-10, 1997. 

 

1998.

59.  ¨Problemi didaktičkih istraživanja – metodološke mogućnosti i ograničenja¨ ¨Pedagoška stvarnost¨  br. 9-10, 1998.

60. ¨Metodološka pitanja istraživanja prožimanja rumunsko-srpske kulture¨, Zbornik katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1998.

61.  Nastajanje – osnov razumevanja individulaizacije¨, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 3-4, 1998.

62. Problemi didaktičkih istraživanja – metodološke mogućnosti i ograničenja, ¨Pedagoška stvarnost¨, u štampi.

63. Metodološka pitanja istraživanja prožimanja rumunsko-srpske kulture, Zbornik Katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1998. u štampi.

64. Didaktika iz ugla savremenih metateorijskih diskusija, ¨Pedagogija¨ 98. u štampi.

65.  Faktori koji podstiču ostvarenje visokih potencijala, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXVI, 1998.

66. Metodološka pitanja istraživanja porodičnog vaspitanja, Zbornik radova, univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju, Novi Sad, 1998.

67.  Postupci vrednovanja efekata nastave iz ugla didaktičkih teorija, Zbornik 30 Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, 1998.

68. Didaktika iz ugla savremenih metateorijskih diskusija, Pedagogija, Beograd.

69. Osipanje darovitosti – neadekvatnost identifikacije ili slaba podrška sredine, Zbornik br. 4, VŠV, Vršac, 1998.

70. Problemi didaktičkih istraživanja (metodološke mogućnosti i ograničenja), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 9-10, 1998.

71.   Factors stimulating the realisation of high potentialities, Zbornik rezimea sa skupa: Potential intro performanse, International conference, st. Catherine college Oxford/European Council for High Ability (ECHA) and National Association for Able Children in Education in (NACE), NACE Research Centre, Westminster College, Oxford, 20. IX 1998.

 

1999.

72.  Naučno-teorijske pozicije didaktičkih odluka u planiranju nastavnih sadržaja, Zbornik Učiteljskog fakulteta u Vranju, knjiga VI, Vranje, 1999.

73.  Instrumenti za kvalitativnu strategiju evaluacije – samoevaluacije, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 3-4, 1999.

74.  Probleme ale cercetărilor didactice – posibilităţi şi limite metodologice, Didactica, Caraş-Severieneana, Nr.4 (27) mai, 1999.

75.  Rana identifikacija darovitosti, Zbornik br. 5, VŠV, Vršac, 1999.

76.  Instrumenti za kvalitativnu evaluaciju – samoevaluaciju (prikaz), ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 3-4, 1999.

 

2000.

77.  Cognitive Style as a Factor of Structuring of Curriculum for the Gifted (Kognitivni stil u funkciji strukturisanja kurikuluma za darovite), Zbornik radova sa Evropske konferencije ¨Talent for the New Millennium¨/ th 7, ECHA conference, Debrecen, 2000.

78. Postmoderna didaktika (prikaz), ¨Pedagogija¨, br. 1, 2000.

79.  Metodologija  pedagogije, ¨Pedagoška stvarnost¨, Novi Sad, br. 3-4, 2000.

80.Postmoderna didaktika iz ugla didaktičkog mnoštva i svesnosti konteksta, ¨Nastava i vaspitanje¨, Beograd, br. 1-2, 2000.

81.  Kritički pristup odnosu pedagoške teorije i prakse-odnosa za respekt pedagogije u reformi obrazovnih sistema, Zbornik Katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2000.

82. Curiculum-ul din unghiul pluralismului stilului cognitiv – bază a didacticii postmoderne, Seminarul DIDACTICA, international, 2000. Ministerul educaţiei nationale, Casa corpului Didactica, Institut de ştiinţe al educaţiei, Inspectoratul şcolar judeţean, Reşiţa, 2000. (Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Novom Sadu).

83. 6. Okrugli sto, Daroviti, petnaest godina posle, Zbornik, 6, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2000.

 

2001.

84. Putokaz za prevođenje teorije u praksu, »Pedagoška stvarnost«, Novi Sad,  br. 5-6, 2001, str. 489-491.

85. Manifestovanje rane zrelosti kao osnova za procenu darovitosti, Pedagoški fakultet u Ljubljani i Slovensko udruženje za nadarene, Novo Mesto, Zbornik, Novo Mesto, 2001.

86. Metateorijske osnove didaktičkih istraživanja, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, br. 35, 2001.

87. Mogućnosti rane identifikacije darovitih, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju, Zbornik (sveska 16), Novi Sad, 2001.

88.Korespondentnost vrsta informacija i kognitivnog stila darovitih (metodološki aspekt), Zbornik rezimea sa 14. Biennial World Conference Word Conncil Gifted and Talented Children, august, 2001, Barselona, Spain.

89. Ocenjivanje u postmodernoj didaktici, Zbornik radova sa naučnog skupa, Novo obrazovanje i reforme škole u Srbiji, Novi Sad, VŠV, 2001.

90. Stres i darovitost studenata, Zbornik radova br. 7 sa okruglog stola na temu: Darovitost u studentskoj populaciji, koautoestvo sa A. Božin i V. Paser), VŠV, Vršac, 2001.

91.  Vežbe u funkciji podsticanja kreativnih reakcija studenata, koautorstvo sa O. Knežević-Florić i A. Stojanović, Zbornik br. 7, sa okruglog stola na temu: Darovitost u studentskoj populaciji, VŠV, Vršac, 2001.

92. Kritički pristup odnosu pedagoške teorije i prakse – osnova za respekt pedagogije u reformi obrazovnih sistema, Zbornik Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 2001.

93. Didaktički aspekt metakognicije darovitih, Maribor, Okrugli sto posvećen promenama u vaspitanju i obrazovanju, rad objavljen u »Pedagoška stvarnost«, br. 9-10, Novi Sad, 2001.

94. Nastavno odeljenje Učiteljskog fakulteta u Vršcu, u knjizi: Pripremanje kadrova za učiteljski poziv u Srbiji, Učiteljski fakultet, Beograd, 2001.

95.  Predškolski kurikulum iz ugla metateorijskih refleksija, Zbornik radova sa okruglog stola u Beogradu, Zajednica viših škola i Viša škola obrazovanje vaspitača u Beogradu, Beograd, 2001.

 

2002.

96. Primerenost teorijsko-metodološke utemeljenosti didaktičkih istraživanja, Zbornik katedre za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2002.

97.  Od konstruktivizma do alosteričnog modela učenja, Godišnjak, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2002.

98. Ocenjivanje u postmodernoj didaktici, »Pedagoška stvarnost«, br. 3-4, Novi Sad, 2002.

99. Eficienta profesorilor din perspectiva studentilor, Ministerul educatici si cercetarii, Inspectorul scolar judeteam Caras – Severin, Casa corpului didactic Caras-Sevarin, Universitatea »Eftimic Mungu« Resita, Focultatea de stince economica si administratire, Seminar Didactica international, Resita, 2002.

100.         Didaktica metakognicije, The 8. Conference of the European Concil for high abolyty (ECHA) Development of Human Potential: Invesnto our Futuretmenti – Rhodos (koautorstvo: A. Gojkov-Rajić i J. Prtljaga) – Zbornik rezmea, 2002.

 

2003.

101.          Daroviti studenti u konstruktivističkoj perspektivi visokoškolske didaktike, Zbornik br. 8, VŠV, Vršac.

 

102.         Potrebe za osamostaljivanjem nastavnog odeljenja Učiteljskog fakulteta u Vršcu, »Misao«, mart/april 2003, Novi Sad.

 

103.Gojkov, G.,  Dijahrono kulturno određenje ličnosti u  evropskim integracijama kao kontekst postmoderne  didaktike, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 2003. Br. 9-10.

 

104. Gojkov, G., Širina instrukcija u osposobljavanju i usavršavanju nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Učiteljski fakultet, Užice, 2003.god.

 

105. Gojkov, G., Manifestovanje rane zrelosti kao osnova za procenu darovitosti, Pedagoški    fakultet u  Ljubljani i Slovensko udruženje za nadarene, Međunarodni znanstveni simpozijum, Otočec, 5-6. juni 2001., Zbornik radova, Novo Mesto, 2003.    ISBN 961-90952-2-7  str. 203-207 

 

106. Gojkov, G., Nastavni stil i postignuća darovitih, naučni skup: Nadarjeni – Izkoriščen ali prezrt potencial, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovensko združenje za nadarjene, Novo Mesto i Visokoškolsko središče Novo Mesto, 11-12. XII 2003. objavljeno u: Nadarjeni-međunarodni znanstveni

simpozijum-Zbornik prispevkov, Slovensko združenje za nadarjene, Novo Mesto             2003.  ISBN 961-90952-4-3 (str. 35-41)   UDK 37.042.2

 

 

2004.

107. Gojkov, G., Metakognicija i neuspeh, Zbornik radova sa međunaronog naučnog skupa Škola bez slabih učenika, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 2004. ISBN 953-96140-9-0    str. 446-451 ‚UDK: 159.92  (zbornik)

 

108. Gojkov, G., Students Cognitive Styles and                             Teaching Styles Convergence,  IX       Conference of European Council for High Ability, Pamplona, Španija, septembar 2004. –objavljen zbornik rezimea 

 

109. Gojkov, G., Didaktički pristupi podsticanju veština samoreflektivne i socijalne kompetencije, Univerzitet «Vasile Goldiš», Arad, maj 2004.

 

110. Gojkov, G., Constructivizm is epistemological basis of post modern didactics, Naučni skup: Konstruktivizem v školi in izobraževanje učiteljev, organizacija: Slovensko društvo pedagogov i Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete v Ljubljani, 2004. ISBN 961-237-090-7   str.123-133

 

111. Mediji i metakognicija, Tematski zbornik sa međunarodnog skupa, Novo Mesto, Univerzitet Kopar, 2004.  ISBN 961-90952-5-1      str. 153-159

 

112. Gojkov, G., Postempirijska filozofija i naši pristupi  pedagoškoj metodologiji u drugoj polovini XX veka, Zbornik radova sa naučnog skupa povodom 80 godina od rođenja prof.dr Nikole Potkonjaka, Beograd, 26. IV 2004., Institut za pedagogiju i andragogiju filozofskog fakulteta u Beogradu, Učiteljski fakultet Užice, 2004. ISBN 86-80695-41-6  str. 213-219., UDK 37.012

 

113. Gojkov, G., Pretvaranje darovitosti u talenat, Zbornik br. 10, Međunarodni naučni skup «Strategije podsticanja darovitosti», Vršac, 2004. ISBN 86-7372-048-6; ISSN 1820-1911;  str. 57-73.

 

2005.

114. Gojkov, G., Odnos inter i intra-individualnih faktora kreativnim aktivnostima, Zbornik br.11 – Viša škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2005. sa međunarodnog naučnog skupa “Daroviti i odrasli”- suorganizator Univerzitet “Tibiskus” iz Temišvara.  p. 248-258   UDK 371.96

CIP 159.928 (082)  556 str,; 25 cm – tiraž 300; 

YU ISSN 1820-1911   ISBN 86-7372-061-3

COBISS.SR-ID 213714183

 

115. Gojkov, G., Teorijske osnove nauke i različiti pedagoški pristupi, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Savremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi, Filozofski fakultet, Novi Sad, 15. april 2005.  p. 55-67.

37.01:929;  37.015(82)   37.02(082)   371.3(082)

749 str.; 24 cm – tiraž 400   ISBN 86-84367-17-0

COBISS.SR-ID 208288263

 

116. Gojkov, G., Teorijske koncepcije kao pedagoške osnove promena sistema obrazovanja, naučni skup Promenama do kvaliteta u radu škola, Učiteljski fakultet, Beograd, 17. juni 2005. ISBN

 

117. Gojkov, G., Stiluri de indrumare si competenta sociala (Stilovi rukovođenja i socijalna kompetencija), Internacionalni simpozijum Vaspitanje dece predškolskog uzrasta za multikulturalnost, Lugoj, Rumunija, 27. maj, 2005.    

 

2006.

118. Gojkov, G., Triangulacija u pedagoskom istraživanju (pregledni naučni rad)  Pedagogija LXI, br. 2, 2006. UDK: 37.012 – tekst je deo rada u okviru projekta  Globalizacija i metateorijske koncepcije pedagoške metodologije  (Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine br.  149049  za  2006-2010. godinu)  p.157-179    ukupno str.129-260

ISSN 0031-3807                                                                                                      

 

119. Gojkov, G., Metateorijske koncepcije kao osnov pedagoških teorija i modela (pregledni naučni rad)  Pedagogija LXI, br. 1, 2006. UDK: 37.012 – tekst je deo rada u okviru projekta  Globalizacija i metateorijske koncepcije pedagoške metodologije (Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine br.  149049  za  2006-2010. godinu)

p. 38-51   ukupno str. 1-128     ISSN 0031-3807                                                                                                                                      

 

120. Gojkov, G., Postmoderna pedagogija i daroviti, Zbornik br. 12, (XII Okrugli sto – naucni skup sa medjunarodnim ucescem), Visa skola za obrazovanje vaspitaca Vrsac, i Univerzitet «Tibiskus», Temisvar – Rumunija, 2006. str. 148-155

ISBN 86-7372-066-4  UDK 371.311.1:159.928-057.874 (082)   371.311.5:159.928-057.874 (082) COBISS.SR-ID 218652167                                                                                                                                

 

121. Gojkov, G., Pravci promena kojima Univerzitet stremi i ocekivanja poslovnog sveta (gde je tacka na kojoj se pogledi na kompetentnost Univerziteta sukobljavaju sa poslovnim svetom), Zbornik rezimea sa medjunarodnog interdisciplinarnog skupa – Evropske dimenzije reforme obrazovanja, Novi Sad, 2006. godine, str. 25   ISBN 86-8027-52-7                                                                                                       

 

122. Gojkov, G., Prof.dr Mihailo Palov – pedagoški tragovi u vremenu – O multikulturalnosti iz pedagoškog ugla Simpozionul international “Oameni de seama ai Banatului” – edtia a X-a, care va avea loc la Timišoara, la Universitatea “Tibiscus” 12.05. 2006.

 

 

123. Gojkov, G., Pedagogy and European integrative trends (The development of desirable communicative and self-reflexive skills as pedagogical contribution to social aspect of European integrative trends), Zbornik radova sa IV Međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma sa temom  “Susret kultura” održanog 1 i 2. XII 2004. u Novom Sadu u sklopu obeležavanja pedesetogodišnjice Filozofskog fakulteta, str 837 – 848.    316.72(082)    008.(082) ISBN 86-80271-36-5

COBISS.SR-ID 212050439

Rezimea na ruskom, srpskom i engleskom

Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

 

124. Gojkov, G.,  Metodološke dileme iz novog ugla,

(prikaz) UDK 655.55 BIBLID: 0553-4569, 52(2006),

9-10, p.871-872Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 2006.

Godina LII, p. 689-880  UDK 37   YU ISSN 0553 4569

 

125. Gojkov, G.,  Dr Nikola Gavrilović  (in memoriam)

Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 2006/ 5-6  p. 503-505

 

126. Gojkov, G., Postmoderne alternative razvoja kreativne energije studenata, Zbornik apstrakata sa međunarodne konferencije na temu: Energija – izvor postojanja. Organizacija: Internacionalna Asocijacija »Kosmos i filozofija«, Asocijacija filozofa Južne Evrope i Vojvođanska akademija nauka i umetnosti.

 118(497.113 Novi Sad)*2006* (083.97)

 118(048.3) (041) 30 str.; 21 cm – ISBN 86-85889-03-0

 COBISS.SR-ID 216153863

 

127. Gojkov, G., Uticaj postmoderne i determinističkog haosa Naučni skup Andragogija na početku trećeg milenijuma, u organizaciji: institut za pedagogiju i andragogiju odeljenja za pedagogiju i adnragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i društvo za obrazovanje odraslih; skup podržava: Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke.  Knjiga apstrakata, str. 12.,  02. jun 2006. 

 

128. Gojkov, G., Postmoderna pedagogija i daroviti,  Zbornik br. 12, radovi sa međunarodnog skupa »Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi« str.64-73. UDK: 371.95;  ISSN 1820-1911  ISBN 86-7372-066-4

Izdavač: Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac i Univerzitet »Tibiskus«, 2006.

Tiraž: 300; 672 strana; 24cm     COBISS.SR-ID 218652167

Recenzenti: akademik Bosiljka Đorđević

Prof.dr doina Vintilesku, Temišvar-Rumunija

Prof.dr Stipan Jukić, Split-Hrvatska

Prof.dr Milena Valenčič Zuljan, Ljubljana-Slovenija

Akademik Drago Branković, Banjaluka-Republika Srpska

Prof.dr Svetlana Kurteš, Kembridž-Engleska

 

129. Gojkov, G., Postmodern Pedagogical Challenges, International Symposium »Research and Education in an Innovation Era« - Section I »Tradition and Modernity in Humanistic Sciences«, University Aurel Vlaicu, Arad, Romania , 16-18. November, 2006. ISBN (10) 973-752-107-2;  ISBN (13) 978-973-752-107-1001.891   p. 13-24

 

2007.

130. Gojkov, G., Disappearance of philizophy in pedagogy, EDUCATIA-PLUS,   nr. 5. 2007., Editura UAV Arad, 2007. p.35-49 ISSN 1842-077X

 

131. Г. Гојков, Правци промена ка којима универзитет стреми и очекивања пословног света (где је тачка на којој се погледи на компетентност универзитета сукобљавају са пословним светом), Зборник радова са међународног интердисциплинарног научног скупа «Европске димензије реформе система образовања и васпитања» стр.363-372  UDK: 378.014.54 378.4                          378.4:316.42

Организатор скупа: Филозофски факултет, Одсек за педагогију, Нови Сад; Суорганизатор скупа: Педагошка факултета Универзе в Љубљани, Љубљана, Словенија.

Издавач: Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. 2007.

CIP – 37.014.3(4)(082)(082) ISBN 978-86-80271-55-2

Тираж 400      24cm;   486 str. COBISS.SR-ID 221228807

 

132. Gojkov, G., Bolonjska deklaracija i funkcija visokog obrazovanja, Zbornik rezimea sa naučnog skupa «Bolonjski proces i visoko obrazovanje u Srbiji» održanog 27. IV 2007. u Beogradu u organizaciji Srpske akademije obrazovanja. Izdavač: SAO, Beograd, tiraž 100; ISBN 978-86-907495-1-5 COBISS.SR-ID 221704967  378 (4/9) (048.4) 378.014.3 (4) «1999/2010» (048.4)

 

133. Gojkov, G., Modularna teorija i darovitost,  Zbornik rezimea sa  13. Okruglog stola „Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti”- naučni skup sa međunarodnim učešćem, održan 12. jula 2007. u Vršcu – Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Izdavač: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2007. tiraž: 100;  63 str.; 22cm 159.928 (048.4)  ISBN 978-86-7372-075-3

       

 

134. Gojkov, G.,  Konstruktivizam kao predznak metodoloških koncepata koji ulaze u savremenu pedagošku metodologiju,* I deo – pregledni naučni rad, pag. 385-398 UDK: 37.012

Pedagogija –časopis foruma pedagoga Srbije i Crne Gore, 3/2007.  UDK-37  ISSN 0031- 3807    GOD. LXII str.347-523

*Rad je nastao u okviru projekta “Globalizacija I metateorijske koncepcije pedagoške metodologije”br. 149049 Ministarstvo nauke RS

 

135. Gojkov, G.,  Paradigma cercetarilor calitative in prdagogie,  pag. 19-29, STUDII DE ŞTINŢĂ  ŞI CULTURĂ, REVISTĂ TRIMESTRIALĂ EDITATĂ DE  UNIVERSITATEA DE VEST »VASILE GOLDIŞ«, ARAD, ANUL  III, NR.1 (8), Matie 2007. »Vasile Goldiş«, University Press, Arad, România; ISSN 1841-1401 Revistă evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Suprior: Categoria C – publicaţii ştiinţifice de importanţă naţională. Cod 664

 

136. Gojkov, G.,  Takmičenje paradigmi u kvalitativnim pedagoškim istraživanjima, pag. 39-68, UDC: 001.891:37, Zbornik odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju, sveska 20-21, 2006/2007., ISSN 1450782X; COBISS.SR-ID 118645260

 

137. Gojkov, G., Pedagoški izazovi postmoderne, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja 2007/2., izdavač: SAO, Beograd., str. 53-89

       CIP – 37 ISSN 1820-5461  COBISS.SR-ID 140963340

 

138. Gojkov, G., Konstruktivizam kao predznak metodoloških koncepata koji ulaze u savremenu pedagošku metodologiju – drugi deo* (pregledni naučni rad), Pedagogija LXII, 4, 2007. UDK 37.012  p.582-596   ISSN 0031-3807

 

2008.

139. Gojkov, G., Abilitatile comunicative şi autoreflexive de competenţe ale educatoarelor, AKTUALL, Revista trimestrială pentru învăţământul preşcolar, Nr. 1, 2008. p.19-27; ISSN 1844-0363; Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad.

 

140. Gojkov, G., Skica za portret efikasnog univerzitetskog profesora (Shita pentru portretul profesorului universitar eficace), Educatia – plus NR. 7/2008. ISSN 1842 – 077X   pag. 278-285  Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad.

 

141. Šesti susret pedagoga hrvatske – Dubrovnik 2008. (08.-11. IV)

Kulturni sadržaji u obrazovanju I evropske integracije (Dijahrono kulturno određenje ličnosti u postmodernoj didaktici)  Zbornik rezimea

 

142. Gojkov, G., Pedagoška dijagnostika (prikaz), Pedagoška stvarnost br. 3-4 2008. p. 364-367 UDK: 655.55  BIBLID 0553-4569, 54

 

143. Gojkov, G. Pitanje kriterijuma,  Zbornik rezimea »Kvalitativna istraživanja u vaspitanju i obrazovanju«, str. 28; Institut za pedagoška istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-7447-080-0  CIP 37.012(048) COBISS.SR-ID 146876684

 

144. Jelena Prtljaga, Grozdanka Gojkov, Aleksandra Gojkov Rajić Metacognition as a link between ability and successful inteligence saopštenje – From Giftedness in Childhood to Successful Inteligence in Adulthood XI International Conference of European Concil for High Aility, 16 – 20 septembra 2008. Europen council for high ability, Prague, the Czech Republic. ISBN 978-80-7387-172-7

 

       145. Gojkov, G., Istraživanja porodice kao faktora podsticanja darovitih – dometi i ograničenja, Zbornik rezimea 14. Okrugli sto »Porodica kao faktor podsticanja darovitosti«, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008. ISBN 978-7372-088-3; str.29

 

146. Gojkov, G., Konstruktivistička paradigma, Saopštenje i Zbornik rezimea – međunarodna znanstvena konferencija „Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja“, Mostar, 16-18. listopad (oktobar) 2008. Organizator skupa: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru – Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za pedagogiju i Hrvatsko pedagogijsko društvo.

 

147. Gojkov, G., Metodološki problemi raziskovanja nadarjenih (Methodological Problems in Researches of Giftedness),  Međunarodna znanstvena konferencija  „Holistični pogled na nadarjenost – HOLISTIC VIEW OF GIFTEDNESS“, 2008. Ptuj, Slovenija. Zbornik radova „Holistični pogled na nadarjenost“ ISBN 978-961-91579-6-1  37.091.21:159.924-056.45-057.87 (063)(082);   pag. 42-52

 

148. Gojkov, G., Theory initial generating, (Plenary Lectures) International Symposium Research and Education in Innovation Era 2nd Edition, Arad, Section I – Cultural Identities and Modern Discourses, THE MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH, UNIVERSITY “AUREL VLAICU“ OF ARAD, Rumunija, 20.XI 2008. Zbornik rezimea, str. 3-5,

 

149. Gojkov, G., Family as a Factor of Giftedness (Encouragement – 14 th Round Table in Vrsac, ECHA NEWS, European Council for High Ability, novembar 2008. volume 22 – no 2;   p. 23-25

 

150. Gojkov, G., Skica za portret efikasnog univerzitetskog profesora (Schiţă pentru portretual profesorului universitar eficace), Educaţia – Plus  nr. 7/2008. ISSN 1842-077X    p. 278-285 Editura Universităţii »Aurel Vlaicu«, Arad. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

 

151. Gojkov, G., Od »društva znanja« ka »društvu obrazovanja« (evropski okviri kompatibilnosti obrazovnih standarda), Pedagoška stvarnost, 9-10/2008.  Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, p. 1092-1095 UDK 655.55 BIBLID 0553-4569, 54(2008) God. LIV YU ISSN 0553-4569  (prikaz)

 

152. Gojkov, G., Theory initial generating, u Zborniku radova: International Symposium Research and Education in Innovation Era 2nd Edition, Arad, THE MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH, UNIVERSITY “AUREL VLAICU“ OF ARAD, Rumunija, 21-22.XI ISSN 2065-2569  p. 7-17

 

153. Gojkov, G., Provocarile pedagogiei postmoderne, EDUCATIA-PLUS,   nr. 8. 2008., Editura UAV Arad, 2008. p.27-70 ISSN 1842-077X

 

154. Gojkov, G., Darovitost i dokazi za za stvaralačku superiornu performansu: izazovi porodičnom vaspitanju, Zbornik 14. Okrugli sto »Porodica kao faktor podsticanja darovitosti«, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008. ISBN 978-7372-103-3; str 138-184 ISSN 1820-1911 UDK 159. 928: 316. 356. 2 (082) COBISS.SR-ID 236495367

 

155. Gojkov, G., Grandić, R. i dr. Ciljevi vaspitanja-kompetencije učitelja i vaspitača, u: Kompetencije učitelja i vaspitača, str. 9-90. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« - Vršac 2008. ISBN 978-86-7372-102-6  CIP 371.134 (082)

COBISS.SR-ID 236492039

 

2009.

156. Gojkov, G., Škola i teorijski pluralizam u pedagogiji, naučni rad UDK 37.013.75 u zborniku radova sa naučnog skupa »Buduća škola« I , SAO, Beograd, 2009.  p.144-193. ISBN 978-86-907495-3-9

 

157. Gojkov, G., The Constant Comparative Method or Grounded Theory Methodology, EDUCATIA-PLUS Anul VI, Nr. 1. (9) 2009. p.30-40 ISSN 1842-077X UNIVERSITY “AUREL VLAICU“ OF ARAD, Rumunija

 

158. Gojkov, G., Postmoderni pluralizam i kurikulum, (izvorni znanstveni rad) UDK: 37.034  pag.109-123 u Monografiji »Škola po mjeri«, ISBN 978-953-7498-24-5 Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel ia obrazovanje učitelja i odgajatelja, Pula (X Međunarodni skup Dani Mate Demarina, Medulin/Pula 24-25. IV 2009.)

 

159. Gojkov, G., The puprose of university and contemporary reform trends, pag.400-405 Zbornik prispevkov SPREMEMBE V SISTEMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, Međunarodna znanstvena konferenca, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, Žalec, 3-4. april 2009.  CIP 37.091.21(063) (082)  ISBN 978-961-91792-3-9

 

160. Đorđević, B., Gojkov, G., Stojanović, A., Sistem vrednosti potencijalne društvene elite, Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa »Daroviti i društvena elita«, 15 Okrugli sto; organizatori: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« - Vršac i Univerzitet »Aurel Vajku« - Arad, Rumunija. 10. juli 2009. CIP 159.928-053.5(082) ISBN 978-86-7372-108-8 COBISS.SR-ID 240183815 

 

161. Gojkov, G., Intelektualni kapital i neohumanistički koncept opšteg obrazovanja, Zbornik rezimea – 7. Međunarodna naučno-stručna konferencija  NA PUTU KA DOBU ZNANJA, Split, 23-26. septembar 2009. u organizaciji FAM / Fakultet za menadžment, Novi Sad.

 

162. Gojkov, G., Rekonceptualizacija sadržaja i funkcija opšteg obrazovanja, Zbornik rezimea XII Međunarodna naučna konferencija »Pedagoška istraživanja i školska praksa« - Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči (Institut za pedagoška istraživanja, Beograd i Volgogradski državni pedagoški institut, Volgograd, Rusija); str.36, CIP 371.3(048) ISBN 978-86-7447-084-8  COBISS.SR-ID 170142732 Tiraž 200 Učiteljski fakultet, Beograd, 2009.

 

163. Gojkov, G., Upotreba strategije, metakognicija i izvršna kontrola kod darovitih – metodološki ugao, Prva internacionalna konferencija »Nadarenite i talentiranite kreatori na progresot (teorija i praktika), 16-17. X 2009. Ohrid – Univerzitet »Sv. Kliment Ohridski« - Bitola/ Republika Makedonija  pag.19-35 376.54(063)

159.928.22:37.015(063)  COBISS.MK-ID 18467649

 

164. Gojkov, G., Obrazovni ciljevi i obrazovni standardi, u: Zbornik radova sa naučnog skupa »Obrazovanje i usavršavanje nastavnika« - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada-  Učiteljski fakultet u Užicu, 13.XI 2009. Organizatori: Učiteljski fakultet u Užicu; Universitet »Konstantin Filozof« - Pedagoški fakultet, Nitra, Slovačka; Пловдивскиј университет „Паисаиј Хилендарски“, филиал „Смољан“-Бугарска.

UDK 37.014:006, str. 53-78 ISBN 978-86-80695-88-4

COBISS.SR-ID 170793996        *rad na projektu 149049

                         

165. Grozdanka Gojkov, Serbia The Gifted and Social Elite ECHA NEWS volume 23 • no 2 • November 2009

Published by: Carfax Publishing, Taylor & Francis Ltd.

Customer Services Department-Rankine Road

Basingstoke, Hants RG24 8PR, UK

http://www.carfax.co.uk/has-ad.htm

 

166. Грозданка Гојков, Неохуманистички концепт општег образовања, u:  „Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje“- str. 52-60; Učiteljski fakultet, Beograd UDK 37.017.92  ISBN 978-86-7849-136-8

 

167. Гојков, Г. Конструктивистички приступи истраживањима високодаровитих, у: Метатеоријски приступи у педагогији, стр. 15-79; Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 2009. ISBN 978-86-84367-52-7; UDK 37.012:159.928-057.874

 

168. Đorđević, B., Gojkov, G., Stojanović, A., Sistem vrednosti potencijalne društvene elite, Zbornik br. 15 sa međunarodnog naučnog skupa »Daroviti i društvena elita«,  organizatori: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« - Vršac i Univerzitet »Aurel Vajku« - Arad, Rumunija. CIP 159.928 (082) ISBN 978-86-7372-114-9 COBISS.SR-ID 245821703  str. 127-140

 

                              2010.

 

169. Education as a Factor of Intercultural Communication, u zborniku radova: REALAND VIRTUAL IN LEARNER’S DEVELOPMENT, International Conference (2010; Clij Napoca- Rumunija), organizatori: TRANSILVANIA TECHNICAL COLLEGE OF TRANSPORT, CLUJ-NAPOKA, THE TEHNICALN UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOKA, THE SCHOOL INSPECTORATE OF CLUJ- COUNTRY;  ISBN 978-973-53-0267-2; str. 417-424.

 

170. Kognitivni stil darovitih i didaktičke in strukcije,

u zborniku radova: REALAND VIRTUAL IN LEARNER’S DEVELOPMENT, International Conference (2010; Cluj Napoca- Rumunija), organizatori: TRANSILVANIA TECHNICAL COLLEGE OF TRANSPORT, CLUJ-NAPOKA, THE TEHNICALN UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOKA, THE SCHOOL INSPECTORATE OF CLUJ- COUNTRY;  ISBN 978-973-53-0267-2; str. 417-424.

 

171. Gojkov, G. Neohumanistički koncept opšteg obrazovanja. Zbornik radova: Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje, str.52-60. Beograd, učiteljski fakultet UDC 37.017.92 ISBN 978-86-7849-136-8 COBISS.SR-ID 172337676 str.637

 

172. Gojkov, G. Kompetencije nastavnika za interkulturnu komunikaciju, p. 32, Knjiga sažetaka III Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost, Zenica, 22-24. 4. 2010. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. CIP 378.01 (63) (082) (048.4)

ISBN 978-9958-615-24-5 COBISS.BH-ID 17926150 76 str. 76; 21 cm. Tiraž 300

 

173. Gojkov, G. Neo-humanistic logic the changes in Educational concepts, Educatia-plus, Jurnal plus education; An. VI Nr. 1(11)/2010, pag.9-22 E-ISSN (online) 2068-1151  Quarterly journal, published by »Aurel Vlaicu« University, Arad ISSN 1842-077X

 

174. Gojkov, G., Prtljaga, J., Stojanović, A., Giftedness Research-Between Nomothetic and Idiographic, 12th ECHA Conference, Paris, 2010, 7,8,9 juli

PERSPECTIVES ON THE EVALUATION OF GIFTEDNESS: FROM BINET TO TODAY, Institut of Psychologie, Paris Descartes University. www.echa2010.eu pag. 16-24

 

175. Gojkov, G., Školstvo u Banatu, u: Banat kroz vekove: slojevi kultura Banata: zbornik radova/urednici MIodrag Maticki, Vidojko Jović- Beograd; Vukova zadužbina, 2010 ( Beograd: Javno preduzeće Službeni glasnik,), str. 861-903.

ISBN978-86-87005-02-0 (B3)

COBIS.SR-ID 173242380

 

176. Gojkov, G. CONSTRUCTIVISTIC PERSPEKTIVE IN CONTEMPORARY DIDACTIC MODELS, Knjiga apstrkta, str 70. ISBN 978-86-87095-08-3 »Modern Methodological Aspects« IV International Scientific Conference, septembar 23-25., Subotica. Univerzitet u Novom Sadu COBISS.SR-ID 255685127

 

177. Gojkov, G. Konstruktivistička perspektiva  u savremenim didaktičkim modelima, rad u Zborniku radova sa internacionalnog skupa: Modern methodological aspects / Koszeru modszertani kihivasok/ Savremeni metodički izazovi   ISBN 978-86-87095-08-3    Magyar Tannyelvu Tanitokepzo Kar, Subotica    

 

178. Gojkov, G., Školstvo u Banatu, u: zbornik radova »Banat kroz vekove – slojevi kultura Banata«. Beograd. 2010. Vukova zadužbina – Sinteze, 3. str. 861-892

CIP 930.85(497.113 Banat) (082)

ISBN 978-86-87005-02-0 (V3) COBISS.SR-ID 173242380 Tiraž 1000. 972 strana                                                                                                                                           

 

179. Grozdanka Gojkov, Postmoderne teorije o znanju i didaktički pljuralizam, str. 29-52

CIP Katalogizacija iu publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

371.13(o82)  371.3(082)  376.1(082)

Međunarodni naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nasatvnika-didaktičkjo-metodički pristup (2010; Užice)Obrazovanje i usavršavanje nastavnika:didaktičko-metodički pristup/(glavni i odgovorni urednik Krstivoje Špijunović; organiozatori Učiteljski fakultet u Užicu; Univerzitet „Konstantin Filozof“ Pedagoški fakultet, Nitra)- Užice:Učiteljski fakultet, 2010 (Užice, Bratis).- 548 str.:tabele; 24 cm

ISBN 978-86-6191-000-5

a)       nastavnici- Stručno usavršavanje

b)       Nastava- Metodika-Zbornici

c)        C) Inkluzivno obrazovanje-Zbornici

d)       COBIS.SR-ID 179365900

 

180. Gojkov, G., Stojanović, A. Purpose in value structure of the gifted as critical ability and inner moral guide (Svrha u strukturi vrednosti darovitih u Srbiji kao kritička sposobnost i interni moralni vodič), Zbornik – II Međunarodna znanstvena konferenca: »Socijalne in čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih«. Pag. 40-56. Ljubljana, MiB d.o.o. 2010. god. CIP Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. 159.924-053.5(082) ISBN 978-961-92823-1-1

253219328

 

181. Gojkov, G., Nastavnik kao refleksivni praktičar, Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa-uvodno izlaganje »Osposobljavanje nastavnika za nove uloge« - Beograd, Srpska akademija obrazovanja. 37 . 01 (048 . 3)

ISBN 978-86-907495-6-0 COBISS.SR-ID 258622215

 

182. Gojkov, G., Kritička pedagogija između filozofije i nauke,  у зборнику: Критичке теорије у педагогији, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад 2010, стр, 11-38; UDK 37.01; ISBN 978-86-84367-54-1, COBISS.SR-ID 259246087                 rad na projektu 149049*

183. Gojkov, G. Neo-humanistic logic the changes in Educational concepts, Educatia-plus, Jurnal plus education; An. VI Nr. 1(11)/2010, pag.9-22 E-ISSN (online) 2068-1151  Quarterly journal, published by »Aurel Vlaicu« University, Arad ISSN 1842-077X

 

184. Gojkov, G., (2010): METACOGNITION AS A LINK BETWEEN ABILITYAND SUCCESSFUL (EXECUTIVE) INTELLIGENCE, UDK 37.02:159.928 Pag. 131-150

DIDACTICA SLOVENICA 2010/2 LETNIK 25

Pedagoška obzorja – znanstvena revija za didaktiko. Novo Mesto. Slovenija.

IZDAJATELJI

- Pedagoška obzorja Novo mesto

- Pedagoška fakulteta Ljubljana

- Visokošolsko središče Novo mesto

INDEKSIRANOST REVIJE

- Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports(Thomson Reuters services)

- American Psychological Association (PsycINFO)

- Internationale Bibliographie geistes und sozialwissenshaftlischer Zeitschiftenliteratur (IBZ)

- Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes und sozialwissenshaftlischer Literatur (IBR)

- Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS)

 

185. Gojkov, G., Stojanović, A. (2010): Kreativne karakteristike kognitivnog stila i metakognicija darovitih, u: Zbornik reziimea sa međunarodnog naučnog skupa »Daroviti u procesu globalizacije« Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov” Vršac i Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad – Romania. ISBN 978-86-7372-119-4

COBISS.SR-ID 251889671 str.40

 

186. Gojkov, G., INTERPRETATIVIZM CRITERIA, u zborniku: Kritičke teorije u pedagogiji, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad 2010, стр, 59-82; CIP 37.01; ISBN 978-86-84367-54-1, COBISS.SR-ID 259246087, UDK 001.8:3 UDK 303.1                            rad na projektu 149049*

 

187. Gojkov, G. Obrazovanje za menadžment, Pedagoška stvarnost – časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja. Novi Sad; Savez pedagoških društava Vojvodine.  Godina LVI; 2010/ 9-10, p. 717-724. UDK 37:005 – pregledni članak BIBLID 0553-4569, 56 (2010).

 

188. Gojkov, G. Stojanović, A.(2010) NATIONAL IDENTITY AND THE ENCOUNTER OF CULTURES FROM THE ANGLE OF THE GIFTED, Zbornik radova – knjiga 1 Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum »Susret kultura« p.173-183. UDC 323.1.316.7 Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. Tiraž 500. CIP 316.7(082) COBISS.SR-ID 253588743  685. str.

 

189. Gojkov, G. (2010) Studijska poseta- kvalitet kontinuiranog usavršavanja – razvoj – performanse.

Revista Scoala, ISSN 1583-5529 pag. 26-31 Anul XIX Nr.22 (45) oktobar 2010.

 

2011.

 

190. Grozdanka Gojkov (2011): Didactic limitations of constructivistic learning model in teachig, pag. 559-583. U: Suvremene strategije učenja i poučavanja – Monografija međunarodnog znanstvenog skupa II dio. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za odgojne i obrazovne znanosti. Pula (Medulin 14/15 04. 2011.) UDK 371.3(063) ISBN 978-953-7498-32-0 (u celini)

ISBN 978-953-7498-34-4 (drugi dio) – poseban otisak (separat) str 559-582

 

191. Gojkov, G., Stojanović, A. (2011): Kreativne karakteristike kognitivnog stila i metakognicija darovitih, u Zbornik br.16 »Daroviti u procesu globalizacije« str. 195-241 –originalan naučni rad

UDK 371.95 ISBN 978-86-7372-131-6. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« , Vršac i Univerzitet »Aurel Vlajku«, Arad-Rumunija.

 

192. Gojkov, G. (2011): Poimanje moralnosti – prediktor uspeha darovitih studenata/MORALITY APPREHENSION – THE PREDICTOR OF SUCCESS IN GIFTED STUDENTS, u: Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa “Darovitost i moralnost”.  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« , Vršac... etc. str.74-77

 

 

193. Gojkov, G. (2011): COGNITIVE STILE OF THE GIFTED AND DIDACTIC INSTRUCTIONS, DIDACTICA SLOVENICA, pedagoška obzorja, znanstvena revija za didaktiko, 1-2, letnik 26, 2011. Original scientific paper

UDC 37.042.2:37.026

KEY WORDS cognitive style, didactic instructions, the gifted

IZDAJATELJI / Publishers

Pedagoška obzorja Novo mesto

Pedagoška fakulteta Ljubljana

Visokošolsko središče Novo mesto

UREDNIŠKI ODBOR / Editorial Board

Dr. Jana Goriup, Maribor, Slovenija

Dr. Milan Matijević, Zagreb, Hrvaška

Dr. Nikola Mijanović, Nikšić, Črna gora

Dr. Nikola Petrov, Skopje, Makedonija

Dr. Cveta Razdevšek Pučko, Ljubljana, Slovenija

Dr. Jasmina Starc, Novo mesto, Slovenija

Dr. José Manuel Bautista Vallejo, Huelva, Španija

Dr. Boško Vlahović, Beograd, Srbija

Dr. Milena Valenčič Zuljan, Ljubljana, Slovenija

Dr. Maria Wedenigg, Celovec, Avstrija

 

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK / Editor in Chief Akad. Prof. Dr. Marjan Blažič

LEKTOR / Lector

Peter Štefančič

PREVODI / Translations

Mag. Neža Rojko

NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE / Editorial Office and Administration

Uredništvo revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja

Na Loko 2 (ali p.p. 124)

SI-8000 Novo mesto, Slovenija. EU

SPLETNA STRAN / Website

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija

 

ELEKTRONSKI NASLOV / E-mail

urednistvo@pedagoska-obzorja.si

info@pedagoska-obzorja.si

 

INDEKSIRANOST REVIJE / Journal is indexed and abstracted in

Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports (Thomson Reuters services)

American Psychological Association (PsycINFO)

Internationale Bibliographie geistes und sozialwissenshaftlischer Zeitschiftenliteratur (IBZ)

Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes und sozialwissenshaftlischer Literatur (IBR)

Elsevier Bibliographic Databases (SCOPUS, Embase, Engineering Village, Reaxys)

Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS)

194. Gojkov, G. (2011): Nastavnik kao refleksivni praktičar/ A TEACHER AS A REFLECTIVE PRACTITIONER – uvodno izlaganje. Originalan naučni rad – naučni skup Srpske akademije obrazovanja UDK:378.14

U: Godišnjak SAO za 2010. godinu. Beograd. Srpska akademija obrazovanja, mart 2011. ISSN 1820-5461 COBISS.SR-ID 140963340    pag. 37-66 

Rad na projektu br. 179036 za 2011-2014. god. Ministarstvo nauke RS.

 

195. Gojkov, G. (2011): Didaktička ograničenja konstruktivističkog modela učenja u nastavi/ DIDACTIC LIMITATIONS OF CONSTRUCTIVISTIC LEARNING MODEL IN TEACHING

Str. 19-40. Izvorni znanstveni članak, u: Metodički obzori, Vol.6(2011)3 No.13 / rujan 2011. UDK 37.02 

 

 

196. Gojkov, G. (2011): Intercultural Sensitivity – A Step towards European Identity. U: BOOK OF ABSTRACTS The 4th ENIEDA Conference on Linguistic  and Intercultural Education - Negotiating and constructing European identities across languages and cultures.

Publishers: Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov”in Vrsac; European Network for Intercultural Education

Activities (ENIEDA);The Faculty of Culture and Society, Malmö, University, Sweden; The Centre for Research and Innovation in LinguisticEducation – CIEL, University of Alba Iulia, Romania. Pag. 30-31; ISBN 978-86-7372-137-8  COBISS.SR-ID 266050311 CIP 37.014:31.7(048.3)

37.014:81’246.3(048.3)

Publishers: Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov”in Vrsac; European Network for Intercultural Education Activities (ENIEDA), The Faculty of Culture and Society, Malmö, University, Sweden; The Centre for Research and Innovation in Linguistic, Education – CIEL, University of Alba Iulia, Romania.

 

197. Gojkov, G. (2011): INNOVATIVE POTENTIAL OF PROJECT METHOD IN HIGER EDUCATION, u: Transnational Sustainable Methods for Quality Increase in Higher Education – Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije. Pag 79-106; ISBN 978-606-569-306-7; ISBN 978-86-7372-139-2  CIP 371.1(082) COBISS.SR-ID 267020295. Izdavači: Eurostampa Press, Timisoara, Romania i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac.

Rad na projektu br.179010 za 2011-2014. god. Ministarstvo nauke RS.

 

198. Gojkov, G. (2011): Pedagoški pogledi prof. dr JovanaĐorđevića.U:Pedagoškastvarnost,

br.5-6/2011.Novi Sad. Pedagoško društvo Vojvodine (pregledni članak- rad na projektu 179036 Ministarstvo nauke RS za 2010-2014.god); pag.347-379 UDK37.01 BIBLID 0553-4569, 57

 

199. Gojkov, G. (2011): Epistemologija konceptualnih promena u didaktici (metateorijske osnove emancipatorne didaktike). U: Nastava i učenje – stanje i problemi. Pag.67-82; originalan naučni rad UDK 37.012  ISBN:978-86-80695-92-1 Izdavač: Učiteljski fakultet, Užice – Naučni skup Nastava i učenje – stanje i problemi. * rad u okviru projekta br. 179036 »Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja« Ministarstvo nauke RS za period 2010-2014.

COBBISS.SR-ID 187329540

 

200. Gojkov, G. (2011): Education as a Factor of Intercultural Communication. U: C.E.P.S. Journal /Vol.1/No2/Year2011. Revija Centra za študij edukacijskih strategij. Universitet of Ljubljana, Faculty of Education. ISSN 1855-9719 Pag.87-104

 

201. Gojkov, G. (2011): Kognitivni stil u emancipatornoj didaktici (pluralistički kognitivni stil kao osnova pluralističkog obrazovnog koncepta). U: Pluralizam u obrazovanju – dometi i ograničenja. Novi Sad. Filozofski fakultet – Odsek za pedagogiju. Str.33-78 UDK 37.02 (originalan naučni rad). ISBN 978-86-6065-090-2 CIP – Katalogizacija u publokaciji Biblioteke Matice srpske, Novi Sad. 321.7:37.014.53(082) Tiraž 200; 241 str.: ilustr.; 22cm COBISS.SR-ID 268515591

Recenzenti: akademik J.Đorđević, akademik M.Vilotijević, akademik N.Suzić, prof.dr M.Blažič, prof.dr S.Vrcelj  Rad na projektu 179036 (2011-2014)

* Izdavanje ove publikacije finansijski pomoglo Ministarstvo nauke RS

Ključne reči: emancipacija, kognitivni stil, pluralizam, didaktika

202. Gojkov, G., Stojanović, A. (2011): Critical attitude of the gifted and pro-social judgement / Kritičnost nadarjenih in prosocialno presojanje. U: DIDACTICA SLOVENICA- pedagoška obzorja (znanstvena revija za didactico) 5/2010. letnik 25;  UDK 17.022.1-056.45 ključne besede: nadarjeni, kritičnost, pro-socialno

razsojanje / critical attitude, the gifted, pro-social judgement

IZDAJATELJI / Publishers

Pedagoška obzorja Novo mesto

Pedagoška fakulteta Ljubljana

Visokošolsko središče Novo mesto

UREDNIŠKI ODBOR / Editorial Board

Dr. Jana Goriup, Maribor, Slovenija

Dr. Milan Matijević, Zagreb, Hrvaška

Dr. Nikola Mijanović, Nikšić, Črna gora

Dr. Nikola Petrov, Skopje, Makedonija

Dr. Cveta Razdevšek Pučko, Ljubljana, Slovenija

Dr. Jasmina Starc, Novo mesto, Slovenija

Dr. José Manuel Bautista Vallejo, Huelva, Španija

Dr. Boško Vlahović, Beograd, Srbija

Dr. Milena Valenčič Zuljan, Ljubljana, Slovenija

Dr. Maria Wedenigg, Celovec, Avstrija

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK / Editor in Chief

Akad. Prof. Dr. Marjan Blažič

LEKTOR / Lector

Peter Štefančič

PREVODI / Translations

Mag. Neža Rojko

NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE / Editorial Office and Administration

Uredništvo revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja

Na Loko 2 (ali p.p. 124)

SI-8000 Novo mesto, Slovenija. EU

SPLETNA STRAN / Website

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija

 

ELEKTRONSKI NASLOV / E-mail

urednistvo@pedagoska-obzorja.si

info@pedagoska-obzorja.si

 

INDEKSIRANOST REVIJE / Journal is indexed and abstracted in

Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports (Thomson Reuters services)

American Psychological Association (PsycINFO)

Internationale Bibliographie geistes und sozialwissenshaftlischer Zeitschiftenliteratur (IBZ)

Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes und sozialwissenshaftlischer Literatur (IBR)

Elsevier Bibliographic Databases (SCOPUS, Embase, Engineering Village, Reaxys)

Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS)

Tisk Print

Littera picta d.o.o. Ljubljana

 

Gojkov, G. (2011): INTERKULTURNA OSETLJIVOST - KORAK KA STVARANJUEVROPSKOG IDENTITETA /

INTERCULTURAL SENSITIVITY – A STEP TOWARDS CREATING A EUROPEAN IDENTITY, u: Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodološki koncepti. Zbornik radova, knjiga 1 / THE QUALITY OF EDUCATION SYSTEM IN SERBIA FROM EUROPEAN PERSPECTIVE

Proceedings of papers / Vol. 1

TOWARDS ESTABLISHING A FRAMEWORK OF VALUES AND  STANDARDS OF QUALITY: SELECTED THEORETICALMETHODOLOGICAL CONCEPTS. Novi Sad. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. ISBN 978-86-6065-093-3

UDC: 316.722:316.37:327.39

Rad na projektu 179010 (2011-2014). Pag. 13-39

 

2012.

 

203. Gojkov, G.(2012): CHAOS THEORY: A NEW RESEARCH PARADIGM OR A SPECIFIC EXPRESSION OF THE POSTMODERN ZEITGEIST

U: PARADIGMS AND RESEARCH OF EDUCATIONAL PRACTICE / edited by J. Cynthia McDermott, Alison Kington and Maria Matulčikova - Los Angeles : Department of Education, Antioch University. Los Angeles, 2012 pag. 111-125

ISBN 978-1-61364-956-5  37.01(082)

 

204. Gojkov, G. (2012). Kvalitet obrazovanja u globalnim promenama društva/ The Quality of Education in Global Social Changes. U: Zbornik povzetkov/BOOK OF ABSTRACTS Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU / GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE EU. Međunarodna znanstvena konferenca, 29. in 30. 03. 2012. Novo Mesto. CIP- Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana.  658.3(082) 339.9(082) ISBN 978-961-6770-18-7

260881664. Fakultet za poslovne in upravne vede.

 

205. Gojkov, G. (2012): Pedagoška praksa i razvoj kompetencija budućih učitelja. U: uredili Valenčič Zuljan, M., Gojkov, G., Rončević, A., Vogrinc, J. Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Str. 13-51

 

206. Gojkov, G. (2012): European Identity and Cross-Cultural Sensitivity. U: Towards a Conceptual History of Central and Eastern Europe in Comparative Perspectives: Cultures – Ideologies – Identities – Politics. Institute of Conceptual History. Institut fur Geschichte, RWTH/ Universitat Aechen. Academia Romana – Filiala Timišoara. Abstracts. Pag. 37-38. The conference has been supported by the Romanian National Authority for Scientific Research CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1042, and by a grant awarded by the Volkswagen Foundation.

 

 

SPISAK SAOPŠTENJA PODNETIH NA STRUČNIM I NAUČNIM SKUPOVIMA

U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

1983.

1.       Stavovi učenika VIII razreda osnovne škole prema društveno priznatim vrednostima ponašanja, I Konferencija pedagoga Vojvodine, Novi Sad, 1983.

 

1984.

2.      Psihološka klima u školi i mentalno zdravlje učitelja, I Kongres učitelja Srbije, Beograd, 1984.

3.      Uloga stručnih organa na intenziviranju problemske nastave u osnovnoj školi, Banja Koviljača, 1984. (Simpozijum o problemskoj nastavi).

 

1985.

4.      Vaspitno vođenje i poznavanje metoda vaspitnog delovanja, Jugoslovenski simpozium o vaspitnom radu, Zlatibor, 1985.

5.      Poznavanje osobina ličnosti i sposobnosti učenika kao osnov metodike rada u I razredu osnovne škole, Simpozium o metodici rada u I razredu osnovne škole, Beograd, 1985.

1986.

6.      Pedagoški zahtevi vannastavnih aktivnosti, II Konferencija pedagoga Vojvodine, Subotica, 1986.

 

1987.

7.      Vaspitni efekti nastave, II Kongres pedagoga Srbije, Vrnjačka Banja, 1987.

 

1988.

8.     Socijalni ishodi škole, Republičko savetovanje prosvetnih savetnika za vaspitni rad Srbije, Brezovica, 1988.

1990.

9.      Pedagoška klima u školi kao osnov didaktičkih metoda i postupaka kojima se podstiče kreativnost učenika, Sabor učitelja Srbije, Kraljevo, 1990.

10.  Interpersonalni odnosi nastavnika kao osnov pedagoške klime i vaspitna funkcija škole danas, III Konferencija pedagoga Vojvodine, Vršac, 1990.

 

1994.

11.   Kognitivni stil in der funktion der individualisation der didaktischen Instruktioner (Kognitivni stil u funkciji individualizacije didaktičkih instrukcija). Međunarodni simpozium ¨Educaţia în schimbare¨, Arad, Rumunija, 1994.

12.  Correspodencitz between relation of didaktic instruction and cognitive style dimension (Korespodentnost odnosa didaktičkih instrukcija i dimenzija kognitivnog stila), Nijmegen, Holandija, 1994. organizovala ECHA – Evropska Konferencija za podsticanje darovitosti.

13.  Pedagoške radionice kao način transfera didaktičih saznanja u praksu i pretpostavke uspešnosti primene, Savez pedagoških društava Vojvodine org. Skupa, Novi Sad, 1994.

14.  Didaktičke instrukcije u funkciji podsticanja kreativnosti, naučni skup org. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 1994 – tema skupa: Nastava i intelektualni razvoj.

 

1995.

15.   Dileme i ograničenja (teorijsko-metodološka) didaktičkih istraživanja i adekvatne organizacije učenja, VIII Kongres pedagoga Jugoslavije, Beograd, 1995, tema Kongresa: Obrazovanje i ljudski faktor u sadašnjim i budućim promenama.

16.  Relation between dimension of cognitive style and didaktic instruktions which induce creative reactions of talented pupils during phases of ideation and evaluation, Antwerpen, 1995. god., Belgija, org. ECHA – Evropska konferencija o darovitima, Evropski seminar sa temom: Differentiation of curriculum and instruktion in primary and secundary education, naslov saopštenja: Odnos dimenzija kognitivnog stila i didaktičkih instrukcija kojima se kod darovitih učenika podstiču kreativne reakcije u fazi ideacije i evaluacije.

17.   Kurikularna evaluacija iz aspekta definisanja ciljeva, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 1995, međunarodni naučni skup, tema: Kurikulum i strategije razvoja.

18.  Poznavanje kognitivnog stila kao element didaktičke kompetencije nastavnika, Arad, Rumunija, međunarodni skup ¨Educaţia în schimbare¨, 1995.

19.  Savremene didaktičke kompetencije nastavnika (metakognicija i strategijski transfer), Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije i Ruska Akademija obrazovanja, 1995, tema skupa: Inovacije i tradicija u obrazovanju.

20. Individualna kompleksnost u nastavnoj praksi, Savez pedagoških društava Vojvodine, tema: Povezivanje teorije i prakse, Novi Sad, 1995.

21.  Vaspitanje metakognicije kao element didaktičke kompetencije nastavnika, Savetovanje stručnih saradnika pedagoga i psihologa osnovnih i srednjih škola Mačvanskog, Kolubarskog i Sremskog okruga, Šabac, 1995.

22. Kognitiver Stil als Element didaktischer Kompetenz des Lehrers, Karansebeš, Rumunija, 1995, Međunarodni simpozium ¨Didakta 95¨.

23. Daroviti iz aspekta edukacije vaspitača i učitelja, Okrugli sto posvećen darovitima na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu, VŠV, Vršac, 1995.

 

1996.

24. Uticaj osposobljenosti učenika za samostalni rad i racionalno učenje na školski uspeh učenika VIII razreda osnovne škole, VII Kongres pedagoga Jugoslavije, Novi Sad, 1996. 

25.  Autonomija u visokoškolskoj nastavi, Veliki pedagoški seminar, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 1996.

26. Creativity in Cognitive Style in Future Teachers, Individual presentation, Wien, Austrija, org. ECHA (Evropska konferencija o darovitima), tema: ¨Creativity and culture¨ 1996.

27.  Individualizarea instrucţiilor didactice Arad, 1996.  međunarodni simpozium ¨Educaţia în schimbare¨.

28. Cybernetcs of didactics – aspekts of scientific research, International conference on academical research (State of art, future trends) ACADRES 96, Timişoara, România.

29. Kreativnost budućih učitelja i vaspitača kao osnov podsticanja kreativnosti dece, Okrugli sto posvećen darovitosti i kreativnosti na ranom uzrastu, VŠV, Vršac, 1996.

30. Nova istraživačka paradigma – prepravka pozitivizma ili nešto drugo, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Beograd, 1996. Pregătirea pedagogică a cadrelor – condiţie pentru cultivarea limbii române literare în Jugoslavia, (Priprema nastavnika za kultivisanje rumunskog kao maternjeg jezika u Jugoslaviji) Reuniuni internaţionale ¨Cultura Româna în Universităţiile Lumii, org. Fundatia Culturală Română¨, Bukarest – Sibiu, 1996.

 

1998.

31.  Autentična interdisciplinarnost ili nešto drugo (metodološki aspekt), Jagodina, Učiteljski fakultet, Naučni skup, tema: ¨Metodika – naučna i nastavna disciplina¨, 1998.

32. Faktori koji podstiču ostvarenje visokih potencijala, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, Okrugli sto ¨Društvena podrška darovitosti¨, Zbornik 4, 1998.

33. Factors stimulating the realisation of high potentiolitie, European concil for high Ability (ECHA) and national Association for able childrens in Education in (NACE), Nace research centre, Westminster college, (Oxford), Great Britain, tema skupa: Potential intro performance; International conference, St. Catherine college, Oxford, 20. IX 1998.

34. Probleme ale cercetărilor didactice – posibilităţi şi limite metodologice (Problemi didaktičkih istraživanja – metodološke mogućnosti i ograničenja), A VII ediţie a Seminarului International- Didactica – maj, 1998. Ministerul educaţiei naţionale, Inspectoratul şcolar al judeţului Caraş-Severin, România, Reşiţa.

35.  Probleme metodologice privind interferenţele culturale româno-sârbe, Iaşi, România, mai. 1998.

36. Didaktik von Aspekt der gegenwartigen metatheoretichen Diskusionen angescheen, A VII-a ediţie a Zilelor Academice Arădene, Univerzitatea De Vest “Vasile Goldiş”, Arad, Colegiul Universitar pedagogic, mai, 1998.

37.  Factors that induce high potentials and those that frustrate succes, Oxford, England.

38. Postupci vrednovanja efekata nastave iz ugla didaktičkih teorija, naučni skup organizovao Institut za pedagoška istraživanja, Beograd – naslov skupa: Nastavni proces i obrazovni efekti.

39. Autentična interdisciplinarnost ili nešto drugo, tema: Teorijsko-metodološka utemeljenost metodika, Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, Jagodina, septembar 1998.

40. Factors stimulating the realisation of high potentealities; Zbornik rezimea sa skupa: Potential intro performanse, International Conference, st. Catherine college Oxford/ European Concil for High Ability (ECHA) and National Association for Able Children in Education in (NACE), NACE Research Centre, Westminster College, Oxford, 20. IX. 1998.

 

1999.

41.  Naučno-teorijska pozicija didaktičkih odluka u planiranju nastavnih sadržaja, Okrugli sto na temu: Programski zahtevi u prva tri razreda osnovne škole i mogućnosti njihovog ostvarivanja, Učiteljski fakultet u Vranju, 19. mart 1999.

42. Škola je u promenama, kako ih artikulisati, Okrugli sto: Škola u promenama, Učiteljski fakultet u Beogradu, mart 1999.

43. Teorije intelektualnog vaspitanja – osnov za formiranje sopstvene teorije intelektualnog vaspitanja – promocija knjige prof. Dr R. Grandića i O. Gajić, Teorije intelektualnog vaspitanja, org. Savez pedagoških društava Novog Sada, mart 1999, Novi Sad.

44. Probleme ale cercetărilor didactice – posibilităţi şi limite metodologice, Didactice, Caraş-severiniana, Publicaţie periodică editată de Inspectoratul Şcolar Judetean şi Casa Corpului Didactic Caraş-Severin (Serie Noua Anul XIX Nr.4 (27) mai 1999, str. 9-22.

45.  Samoocenjivanje kao izraz komunikacije didaktičkih modela, saopštenje na Internacionalnom seminaru – Didactica org. Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul şcolar judeţului Caraş-Severin, Casa corpului didactic, Reşiţa, România, mai 1999, tema skupa: ¨Impuls¨: Comunicarea interna şi externă – “Impuls” – komunikacije u školi i izvan nje.

46. Postmoderna didaktika iz ugla didaktičkog mnoštva i svesnosti konteksta, Veliki pedagoški seminar, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 1999.

47.  Rana identifikacija darovitosti, Peti okrugli sto sa istom temom (uvodno izlaganje), VŠV, Vršac, 1999.

 

 

2000.

48. Cognitive Style as a Factor of Structuring of Curriculum for the Gifted (Kognitivni stil u funkciji strukturisanja kurikuluma za darovite), saopštenje podneto na 7. Evropskoj konferenciji za darovite, Tema: Talent for the New Milennium, th. ECHA conference, Debrecen, 2000.

49. Tradiţia instruirii la Vârşeţ a institutorilor pt. Învăţămîntul românesc (Tradicija obrazovanja učitelja na rumunskom nastavnom jeziku u Vršcu), saopštenje podneto na skupu ¨Memorijal Radu Flora¨, organizator: Društvo za rumunski jezik za negovanje srpsko-rumunskog prijateljstva, Zrenjanin, 2000.

50. Abordarea critică a relaţiei dintre teoria şi practica pedagogică – baza a respectului pedagogiei în domeniul reformei sistemelor de învăţământ, ACADEMICE ARADENE; EDITIA A X-a, Arad, 2000.

51.   Coordinate Universitare ale Mileniului III, saopštenje na rektorskoj konferenciji Univerzitatea De Vest ¨Vasile Goldiş¨ iz Arada, posvećenoj jubileju povodom desetogodišnjice ovoga Univerziteta.

52.  Curiculum-ul din unghiul pluralismului stilului cognitiv – baza a didacticii postmoderne, Seminarul DIDACTICA, Internaţional, 2000. Ministerul educaţiei naţionale, Casa corpului Didactica, Institutul de şţiinţe ale educaţiei, Inspectoratul şcolar judeţean, Reşiţa (Kurikulum iz ugla pluralizma kognitivnog stila kao osnove postmoderne didaktike).

53.  Daroviti 15 godina posle, 6. Okrugli sto, tema: Stvaraoci i stvarnost, VŠV, Vršac, 2000.

54.  Etnografska metoda u proučavanju multikulturalnosti, IX Kongres Saveza pedagoških društava Srbije, Beograd, 2000.

 

2001.

55.  Korespondentnost vrsta informacija i kognitivnog stila darovitih (metodološki aspekt), Zbornik sa 14th Biennial World Conference World Conncil Gifted and Talented Children, Barcelona, Spain, 2001.

56.  Manifestovanje rane zrelosti kao osnova za procenu darovitosti, Međunarodni naučni skup na temu: Daroviti između teorije i prakse, organizatori: Pedagoški fakultet u Ljubljani, Slovensko udruženje za nadarene i Visokoškolski centar, Novo Mesto, 2001.

 

57.  Istraživanja u didaktici između potreba i mogućnosti, naučni skup, organzator: Institut za pedagoška istraživanja, tema: Ka novoj školi: pedagoška istraživanja i školska praksa, Beograd, 2001.

58. Basele metodologice ale didacticii communicative, Seminarul-Didactica Internacional 2001, editia X a. Ministerul educatiei si cercetarii,  Institutul de stinte ale educatiei, Inspectoral scolar, Casa corpului didactic, Karansebeš, Rumunija.

59.  Ocenjivanje u postmodernoj didaktici, saopštenje na okruglom stolu sa temom: Novo obrazovanje i reforma škole u Srbiji, VŠV, Novi Sad, 2001.

60. Stres i daroviti studenti, saopštenje na 7. okruglom stolu u Vršcu, VŠV, tema: Darovitost u studentskoj populaciji, saopštenje u koautorstvu: mr V. Paser i dr A. Božin, Vršac, 2001.

61.  Vežbe u funkciji podsticanja kreativnih reakcija studenata, 7. okrugli sto u Vršcu, VŠV, tema: Darovitost u studentskoj populaciji, Vršac, 2001.

62. Meta-naučni pristup organizaciji pedagoške prakse u oglednim školama – vežbaonicama, Naučni skup: Ogledne škole kao nosioci razvojnih promena; org. Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, Učiteljski fakultet Beograd i Ruska akademija obrazovanja Moskva, Beograd, 05. XII 2001.

63. Predškolski kurikulum iz ugla metateorijskih refleksija, Naučno-stručni skup u organizaciji  Zajednice Viših škola za obrazovanje vaspitača i Više škole za vaspitače u Beogradu, novembar, 2001.

64. Studenti din Romania-ambasadorii nostri, CONGRES INTERNATIONAL IDENTITATEA CULTURALA A TUTUROR ROMANILOR, Editia X-a, Asociatia »ASTRA ROMANA« PENTRU BANAT- PORTILE DE FIER SI ROMANII DE PRETUTINDENI, Timisoara, 19-22. octombrie 2001.

65.  Metakognicija u strategijama rešavanja problema darovitih – didaktički aspekt,  Maribor, okrugli sto posvećen savremenim didaktičkim promenama, novembar, 2001, u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Mariboru.

 

2002.

66. Daroviti studenti u konstruktivističkoj perspektivi  visokoškolske didaktike, 8. okrugli sto, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2002.

67.  Metacognition Didactics, (koautorstvo: Aleksandra Gojkov-Rajić, Jelena Prtljaga), Conference of European Council of High Ability,  Rhodes,  8-13, October, 2002.

68. Pluralizam kognitivnog stila i strukturisanje kurikuluma, IV Naučni skup, Institut za pedagoška istraživanja; tema: Uvažavanje različitosti i obrazovanje, Beograd, 2002.

69. Konstruktivizmot kako osnova na didaktičkite strategii, Međunarodni pedagoški sredbi, Pedagoški fakultet, Bitola i Univerzitet »Sv. Kliment Ohridski, Bitola, 2002.

70. Eficienta profesorilor din perspektiva studentilor, Ministerul educatiei si cercetorii i unicasitatea, »Aurel Vlaicu« din Arad, 2002.

 

2003.

71.   Personalitatea profesorului si in evaluarea studentilor, SIMPOZION INTERNATIONAL, »Competente si strategii in invatamantul contemporan«, Universitatea de vest din Timisoara, 14. aprilie 2003, Lugoj, Romania.

72.  Constructivism is epistemological basis of post modern didactics, Naučni skup: Kontruktivizem v školi in izobraževanje učiteljev, organizacija: Slovensko društvo pedagogov i Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete v Ljubljani, 2003.

73.  Pluralizam u nastavi iz ugla darovitih, IX okrugli sto u organizaciji Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2003.

74.  Širina instrukcija u osposobljavanju i usavršavanju nastavnika, Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Učiteljski fakultet, Užice, 2003.

75.  Pravci promena ka kojima univerzitet stremi i očekivanja poslovnog sveta, X naučni skup »Tehnologija, kultura i razvoj«, »Konkurentnost privrede i kompetentnost neprivrednog sektora: stanje, mogućnosti i strategije razvoja«, org. Institut Mihailo Pupin – Beograd, Ekonomski fakultet – Subotica, ETF – Podgorica i dr., Herceg Novi, 2003.

 

2004.

76. Gojkov, G., Pedagogy and European integrative trends (The development of desirable communicative and self-reflexive skills as pedagogical contribution to social aspect of European integrative trends), IV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum na temu  “Susret kultura” održan 1 i 2. XII 2004. u Novom Sadu u sklopu obeležavanja pedesetogodišnjice Filozofskog fakulteta,

 

77. Gojkov, G., Post-empirijska filozofija i naši pristupi pedagoškoj metodologiji u drugoj polovini XX veka, Zbornik radova, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Učiteljski fakultet, Užice, 2004.

 

78. Gojkov, G. Lični kognitivni okviri i metakognicija darovitih,  saopštenje na X okruglom stolu – međunarodni naučni skup sa temom: Strategije podsticanja darovitosti. Vršac, Viša škola za obrazovanje vaspitača, 24-26. VI 2004.

 

79. Gojkov, G Students Cognitive Styles and Teaching Styles Convergence,  IX Conference of European Council for High Ability, Pamplona, Španija, septembar 2004.                                                                                           

 

80. Gojkov, G., Metakognicija i neuspeh, Zbornik radova sa međunaronog naučnog skupa Škola bez slabih učenika, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 2004.

 

81. Gojkov, G., Didaktički pristupi podsticanju veština samoreflektivne i socijalne kompetencije, Univerzitet «Vasile Goldiš», Arad, maj 2004.

 

2005.

82. Gojkov, G., Obrazovna politika i zavisnosti, saopštenje za tematski okrugli sto, 20-22. X 2005. Split

 

83. Gojkov, G., Postmoderne alternative razvoja kreativne energije studenata, saopštenje na medjunarodnoj naučnoj konferenciji «Energija kao uzrok nastajanja» , organizator: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad.

 

84. Gojkov, G., Stilovi rukovođenja i socijalna kompetencija, (saopštenje i rad), simpozijum na temu: Vaspitni menadžment – značajan faktor u podsticanju učenja predškolska dece. Lugož (Rumunija), 27. maj 2005. 

 

85. Gojkov, G., Teorijske osnove nauke i različiti pedagoški pristupi, saopštenje na Međunarodnom naučnom skupu Savremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi, Filozofski fakultet, Novi Sad, 15. april 2005.

 

86. Gojkov, G., Stiluri de indrumare si competenta sociala (Stilovi rukovođenja i socijalna kompetencija), Internacionalni simpozijum Vaspitanje dece predškolskog uzrasta za multikulturalnost, Lugoj, Rumunija, 27. maj, 2005.

 

87. Gojkov, G., Teorijske koncepcije kao pedagoške osnove promena sistema obrazovanja, naučni skup Promenama do kvaliteta u radu škola, Učiteljski fakultet, Beograd, 17. juni 2005.

 

88. Gojkov, G., Odnos inter i intraindividualnih faktora u kreativnim aktivnostima, saopštenje na XI Okruglom stolu Daroviti i odrasli, Vršac, 24. juni 2005.

 

89. Gojkov, G.,  Podsticanje talenata u strategiji vaspitanja i obrazovanja, saopštenje na okruglom stolu Koliko zaista mislimo o mladim talentima, Kancelarija predsednika Republike i Hans Zajdel fondacija, Beograd, 23. IX  2005.

2006.

90. Gojkov, G., Prof. Dr Mihajlo Palov – pedagoški tragovi u vremenu – O multikulturalnosti iz pedagoškog ugla

Simpozionul international “Oameni de seama ai Banatului” – edtia a X-a, care va avea loc la Timišoara, la Universitatea “Tibiscus” 12.05. 2006.

 

91. Gojkov, G., Uticaj postmoderne i determinističkog haosa, Naučni skup Andragogija na početku trećeg milenijuma,u organizaciji  Instituta  za pedagogiju i andragogiju odeljenja za pedagogiju i adnragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i         društva za obrazovanje odraslih; skup podržava: institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke. Knjiga apstrakata, 02. jun 2006. str.12

 

92. Gojkov, G., Pedagoški izazovi postmoderne,   Srpska akademija obrazovanja, Beograd, novembar 2006.

 

93. Gojkov, G., Pravci promena ka kojima stremi univerzitet i očekivanja poslovnog sveta (gde je tačka na kojoj se pogledi na kompetentnost univerziteta sukobljavaju sa poslovnim svetom),  saopštenje: Međunarodni interdisciplinarni naučni skup «Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja», Novi Sad, 14-16. decembar 2006. Organizator: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju – Novi Sad, suorganizator: Pedagoški fakultet – Univerzitet u Ljubljani.

 

94. Gojkov, G., Postmodern Pedagogical Challenges, Internacionalni simpozijum na temu: Research and Education in Innovation Era, University «Aurel Vlaicu» Arad (Rumunija), 16. XI 2006.

 

95. Osvrt iz jednog ugla (povodom jubileja prof. dr  B. Stanojlovića),  saopštenje na naučnom skupu: Obrazovanje vaspitača za budućnost, Beograd, 23. 02. 2006.

 

96. Gojkov, G., Postmoderna pedagogija i daroviti, saopštenje na  12. Okruglom stolu «Darovitost, inerakcija  i individualizacija u nastavi» - međunarodni naučni skup održan  23. juna 2006. u Vršcu u organizaciji Više škole za obrazovanje vaspitača-Vršac i Univerziteta «Tibiskus» - temišvar, Rumunija

 

97. Gojkov, G., Postmodern Pedagogical Challenges, International Symposium »Research and Education in an Innovation Era« - Section I »Tradition and Modernity in Humanistic Sciences«, University Aurel Vlaicu, Arad, Romania, 16-18. November, 2006.

 

2007.

98. Gojkov, G., Bolonjska deklaracija i funkcija visokog obrazovanja, saopštenje na naučnom skupu «Bolonjski proces i visoko obrazovanje u Srbiji» održanog 27. IV 2007. u Beogradu u organizaciji Srpske akademije obrazovanja.

 

99. Gojkov,G., Disappearance of philisophy in pedagogy, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Arad, mai 2007.

 

100. Gojkov, G., Unde merge Universitatea?, Zilelor Academice Aradene pentru activitatea ştiinţifică şi comunicarea prezetată în cadrul „ZILELOR ACADEMICE ARĂDENE” ediţia a XVII, 11-13. V 2007. (Diplomă – România, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI UNIVESITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” din ARAD

 

101. Gojkov, G., Modularna teorija i darovitost,  saopštenje na  13. Okruglom stolu „ Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti”- naučni skup sa međunarodnim učešćem, održan 12. jula 2007. U Vršcu – Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

 

135.     J. Prtljaga, A. Gojkov-Rajić, G.Gojkov,

Factor Encouraging High Achievements,

World Council for Gifted and Talented Children – 17th Biennial Conference, University of Warvick, England, Avgust 5-10. 2007. saopštenje

 

103. Gojkov, G. Uticaj naučnih koncepata na didaktičke koncepcije,  saopštenje – naučni skup «Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju» u organizaciji: Učiteljski fakultet – Beograd i časopis za savremenu nastavu Inovacije u nastavi, Beograd, 30. maj 2007.

 

2008.

104. Gojkov, G. Pitanje kriterijuma, saopštenje – XI međunarodni naučni skup «Pedagoška istraživanja i školska praksa», 6-7. mart 2008. Učiteljski fakultet, Beograd, u organizaciji: Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

 

105. Gojkov, G., Istraživanja porodice kao faktora podsticanja darovitih – dometi i ograničenja, saopštenje 14. Okrugli sto »Porodica kao faktor podsticanja darovitosti«, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008

 

106. Jelena Prtljaga, Grozdanka Gojkov, Aleksandra Gojkov Rajić Metacognition as a link between ability and successful inteligence saopštenje – From Giftedness in Childhood to Successful Inteligence in Adulthood XI International Conference of European Concil for High Aility, 16 – 20 septembra 2008. Europen council for high ability, Prague, the Czech Republic

 

107. Gojkov, G., Konstruktivistička paradigma, Saopštenje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja“, Mostar, 16-18. listopad (oktobar) 2008. Organizator skupa: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru – Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za pedagogiju i Hrvatsko pedagogijsko društvo.

 

108. Gojkov, G., Kulturni sadržaji u obrazovanju i Evropske integracije, (dijahrono kulturno određenje ličnosti u postmodernoj didaktici), saopštenje: Šesti susret pedagoga Hrvatske „Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije“ u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva, 08 – 11. IV 2008. Dubrovnik, Hrvatska.

 

109. Gojkov, G., Znanje kao post-industrijska proizvodna snaga, saopštenje: 2. Međunarodni simpozij „Učinkovito djelovanje – put u vrijeme znanja“ 12. IX 2008. Varaždin – Hrvatska. Organizator: Institut cjeloživotnog učenja i novih obrazovnih tehnologija, Varaždin

 

110. Gojkov, G., Metodološki problemi raziskovanja nadarjenih (Methodical problems in researches of giftedness), saopštrnje: Međunarodna znanstvena konferencija  „Holistični pogled na nadarjenost – HOLISTIC VIEW OF GIFTEDNESS“, 21 – 22. XI 2008. Ptuj, Slovenija

 

111. Gojkov, G., Theory initial generating, International Symposium Research and Education in Innovation Era 2nd Edition, Arad, THE MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH, UNIVERSITY “AUREL VLAICU“ OF ARAD, Rumunija, 21-22.XI 2008.

 

2009.

112. Gojkov, G., Postmoderni pluralizam i kurikulum, (izvorni znanstveni rad) saopštenje na skupu »Škola po mjeri«, X Međunarodni skup Dani Mate Demarina, Medulin/Pula 24-25. IV 2009.

 

113. Gojkov, G., Coordonate modrene in educatie in spatiul unic european, Conferinta sciintifica internationala „DIMENSIUNEA EUROPEANA IN CERCETAREA STIINTIFICA PLURIDISCIPLINARA“ Arad, 8-10. V 2009.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiš“ din Arad

 

114. Đorđević, B., Gojkov, G., Stojanović, A., Sistem vrednosti potencijalne društvene elite, saopštenje na međunarodnom naučnom skupu »Daroviti i društvena elita«, 15 Okrugli sto; organizatori: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« - Vršac i Univerzitet »Aurel Vajku« - Arad, Rumunija. Vršac, 12. juli 2009.

 

115. Gojkov, G., Reforma visokog obrazovanja, saopštenje – I Kongres pedagoga Republike Srpske „Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju“, Jahorina, 25-27. juni 2009. u organizaciji Društva pedagoga Republike Srpske, Banja Luka.

 

116. Gojkov, G., Intelektualni kapital i neohumanistički koncept opšteg obrazovanja, saopštenje na  7. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji  NA PUTU KA DOBU ZNANJA, Split, 23-26. septembar 2009. u organizaciji FAM / Fakultet za menadžment, Novi Sad.

 

117. Gojkov, G., Rekonceptualizacija sadržaja i funkcija opšteg obrazovanja, saopštenje XII Međunarodna naučna konferencija »Pedagoška istraživanja i školska praksa« - Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči (Institut za pedagoška istraživanja, Beograd i Volgogradski državni pedagoški institut, Volgograd, Rusija); 15-16. X 2009. Beograd/Učiteljski fakultet

 

118. Gojkov, G., Upotreba strategije, metakognicija i izvršna kontrola kod darovitih – metodološki ugao, Prva internacionalna konferencija »Nadarenite i talentiranite kreatori na progresot (teorija i praktika), 16-17. X 2009. Ohrid – Univerzitet »Sv. Kliment Ohridski« - Bitola/ Republika Makedonija

 

119. Gojkov, G., Obrazovni ciljevi i obrazovni standardi, uvodni referat na naučnom skupu »Obrazovanje i usavršavanje nastavnika« - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada-  Učiteljski fakultet u Užicu, 13.XI 2009. Organizatori: Učiteljski fakultet u Užicu; Universitet »Konstantin Filozof« - Pedagoški fakultet, Nitra, Slovačka; Пловдивскиј университетПаисаиј Хилендарски“, филиалСмољан“-Бугарска.

 

120. Грозданка Гојков, Неохуманистички концепт општег образовања, saopštenje: naučni skup „Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje“- Učiteljski fakultet, Beograd i časopis Inovacije u nastavi, Beograd, 14. XI 2009.

 

121. Gojkov, G., Stojanović, A. Nacionalni identiteti i susreti kultura iz ugla darovitih, saopštenje-rad na simpozijumu „Susret kultura“, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 01. decembar 2009.

 

                                        2010.

 

122. Education as a Factor of Intercultural Communication, saopštenje na skupu: REALAND VIRTUAL IN LEARNER’S DEVELOPMENT, International Conference (5. i 6. mart, 2010; Cluj Napoca- Rumunija), organizatori: TRANSILVANIA TECHNICAL COLLEGE OF TRANSPORT, CLUJ-NAPOKA, THE TEHNICALN UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOKA, THE SCHOOL INSPECTORATE OF CLUJ- COUNTRY.

 

123.  Gojkov, G. Kompetencije nastavnika za interkulturnu komunikaciju, saopštenje, 

III Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost, Zenica, 22-24. 4. 2010. Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Bosna i Hercegovina

 

124. Gojkov, G., Prtljaga, J., Stojanović, A., Giftedness Research-Between Nomothetic and Idiographic, 12th ECHA Conference, Paris, 2010, 7,8,9 juli

PERSPECTIVES ON THE EVALUATION OF GIFTEDNESS: FROM BINET TO TODAY, Institut of Psychologie, Paris Descartes University. www.echa2010.eu

 

125. Gojkov, G. CONSTRUCTIVISTIC PERSPEKTIVE IN CONTEMPORARY DIDACTIC MODELS, saopštenje »Modern Methodological Aspects« IV International Scientific Conference, septembar 23-25., Subotica. Univerzitet u Novom Sadu

 

126. Grozdanka Gojkov, Postmoderne teorije o znanju i didaktički pljuralizam – uvodno izlaganje: Međunarodni naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nasatvnika-didaktičkjo-metodički pristup. Učiteljski fakultet u Užicu; Univerzitet „Konstantin Filozof“ Pedagoški fakultet, Nitra

 

127. Gojkov, G., Stojanović, A. Purpose in value structure of the gifted as critical ability and inner moral guide (Svrha u strukturi vrednosti darovitih u Srbiji kao kritička sposobnost i interni moralni vodič), Plenarno predavanje – II Međunarodna znanstvena konferenca: »Socijalne in čuvstvene potrebe nadarjenih in talentiranih« u organizaciji Međunarodni izobraževalni center i Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske. Bled, Slovenija, 26-27. XI 2010.

 

128. Грозданка Гојков, Алостерични модел учења и ефикасно руковођење сопственим учењем saopštenje –naučni skup „Metodičke inovacije u osnovnoškolskom i predškolskom obrazovanju i vaspitanju“, Учитељски факултет, Beograd. 08. 12. 2010. godine

 

129. Gojkov, G., INTERPRETATIVISM CRITERIA  saopštenje , Univerzitet „Aurel Vlajku“Arad, Rumunija, 04. XI 2010.

 

130. Gojkov, G., Nastavnik kao refleksivni praktičar, uvodno izlaganje na međunarodnom naučnom skupu »Osposobljavanje nastavnika za nove uloge« - Beograd, Srpska akademija obrazovanja. 09. 12. 2010.

 

2011.

 

131. Gojkov, G. Postmoderne teorije o znanju, saopštenje – okrugli sto JEAN MONNET MODUL, THE SECOND ROUND TABLE,  EU Integration Studies, 24.03. 2011. Novo Mesto, Visokošolsko središče. EACEA – Education, Audivisual & Culture, Executive Agency i Education and Culture DG – Lifelong Learning Programme.

 

132. Gojkov, G. Dosežki in omejitive sodobnih trendov v metodologiji družbenih znanosti – gostujući profesor, predavanje za studente magistarskih i doktorskih studija Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto, 25.03.2011.

 

133. Gojkov, G. Znanje u filozofiji i etika odgovornosti globalizacije – uvodni referat, Međunarodna znanstvena konferencija »Človeški kapital kot vir v procesu globalizacije«. Novo mesto, 24-25. 03. 2011.

 

 

134. Gojkov, G. Osvrt na kulturne slojeve Banata i interkulturne komunikacije u njemu iz ugla školstva u Banatu, COLOCVIUL ACADEMIC ROMANO-SARB IDENTITATEA CULTURAL-ISTORICA A BANATULUI, Organizatori: Academia Romana, Filiala Timisoara, Institutul de Studii Banatice“ Titu Maiorescu“, Univerzitatea de Vest din Timisoara, Scola Doctorala Internationala de Istorie Conceptuala „Reinchart Koselleck“; u okviru Naučnog skupa: ZILELE ACADEMICE TIMISENE, Editia a XII-a, maja 2011.;prezentare de carte: Banatul prin secole. Structurile culturale regionale, Vukova zadužbina, Beograd, 2010.

 

135. Gojkov, G. Poimanje moralnosti – prediktor  uspeha darovitih studenata/MORALITY APPREHENSION – THE PREDICTOR OF SUCCESS IN GIFTED STUDENTS. Međunarodni naučni skup “Darovitost I moralnost” – 17. Okrugli sto, 01. 07. 2011., Vršac. Organizacija:

 

136. Gojkov, G. (2011): Nastavnik kao refleksivni praktičar/ A TEACHER AS A REFLECTIVE PRACTITIONER – uvodno izlaganje. Originalan naučni rad – naučni skup Srpske akademije obrazovanja. Beograd. mart 2011.

 

137. Gojkov, G. (2011): Intercultural Sensitivity – A Step towards European Identity. The 4th ENIEDA Conference on Linguistic  and Intercultural Education - Negotiating and constructing European identities across languages and cultures, V r š a c, Serbia, 29 September

 

138. Gojkov, G. (2011): INNOVATIVE POTENTIAL OF PROJECT METHOD IN HIGER EDUCATION.– saopštenje aa Međunarodnoj naučnoj konferenciji Transnational Sustainable Methods for Quality Increase in Higher Education, Timisoara, Romania, 26. X 2011. CROSS BORDER COOPERATION Romania-Serbia.

 

139. Gojkov, G. (2011): Epistemologija konceptualnih promena u didaktici (metateorijske osnove emancipatorne didaktike). Saopštenje, naučni skup: Nastava i učenje – stanje i problemi,Učiteljski fakultet, Užice, 11.XI 2011. Organizacija: Univerzitet u Kragujevcu-Učiteljski fakultet, Užice; Univerzitet »Konstantin Filozof« - Pedagoški fakultet, Nitra (Slovačka); Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v Kopre (Slovenija).

 

2012.

 

140. Gojkov, G. (2012) Pluralistički koncepti i jačanje emancipatornog potencijala učenika. Saopštenje:  naučni skup »Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja« - 08. 02. 2012. Učiteljski fakultet, Beograd

 

141. Gojkov, G. (2012). Kvalitet obrazovanja u globalnim promenama društva/ The Quality of Education in Global Social Changes. Plenarno predavanje Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU / GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE EU. Međunarodna znanstvena konferenca, 29. in 30. 03. 2012. Novo Mesto. Fakultet za poslovne in upravne vede.

 

142. Gojkov, G. (2012): European Identity and Cross-Cultural Sensitivity. International Coference: Towards a Conceptual History of Central and Eastern Europe in Comparative Perspectives: Cultures – Ideologies – Identities – Politics. Institute of Conceptual History. Institut fur Geschichte, RWTH/ Universitat Aechen. Academia Romana – Filiala Timišoara. 25-27. april 2012. The conference has been supported by the Romanian National Authority for Scientific Research CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1042, and by a grant awarded by the Volkswagen Foundation.

 

NAUČNA KRITIKA I  POLEMIKA

 

1997.

1.       Bakovljev, M., Osnovi pedagogije, VŠV, Vršac, 1997.

1999.

2.      dr V. Banđur i dr N. Potkonjak: Metodologija pedagogije, Savez pedagoga Jugoslavije, Beograd, 1999.

2000.

3.      S. Malušić, Daroviti učenici i rad sa njima, EMKA, Beograd, 2000.

4.      S. Jukić, Nastava u kojoj učenik misli, VŠV, Vršac, 2000.

2001.

5.      P. Stojaković, Kognitivni stilovi i stilovi učenja, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2001.

6.      M. Kundačina i V. Banđur, Praktikum iz metodologije pedagoških istraživanja, Učiteljski fakultet, Užice, 2001.

7.      A. Božin, Ličnost i stres, VŠV u Vršcu i Učiteljski fakultet u Beogradu, 2001.

 

2002.

8.     N. Vilotijević, Porodična pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu i VŠV u Vršcu.

9.      I. Ferbežer, Daroviti, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2002.

10.  Ž. Bojović, Udžbenik u funkciji intelektualnog razvoja učenika, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad.

 

2003.

11.   J. Milutinović, Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad i VŠV, Vršac.

12.  R. Grandić, Estetsko vaspitanje u školi, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2003.

13.  R. Grandić, Humanizacija polova, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2003.

14.  G. Budimir-Ninković, Vrednosne orijentacije mladih i odraslih, Filozofski fakultet, Pale, Univerzitet u Srpskom Sarajevu.

15.   A. Stojanović, Metoda uveravanja u moralnom vaspitanju, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2003.

2004.

16. Zbornik «Znanje i postignuće», Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2004.

 

17. «Vera u sopstvene sposobnosti i školski uspeh» N. Milošević, Savez pedagoških    društava Vojvodine, Novi Sad i Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2004.

 

18. Kevereski, Lj., «Determinante i reperkusije prevremenog upisa u školu», Bitola,   Makedonija, 2004.

 

19. Pogovor za knjigu «Obrazovanje učitelja za srpske škole u Ugarskoj u predrevolucionarnom periodu 1812 – 1848.» autora Nikole Gavrilovića, Učiteljski fakultet, Sombor, 2004.

 

20. Reč suizdavača: M.Milin «Srbi u Rumuniji» Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac i Univerzitet «Banatul», Temišvar, 2004.

 

21.Kundačina, M., Brkić, M., Pedagoška statistika, Učiteljski fakultet, Užice, 2004.

 

2005.

22. Kundačina, M., Banđur, V., Akciona istraživanja,  Učiteljski fakultet, Užice, 2005.

 

23. Knežević-Florić, O., Pedagogija razvoja, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju,   Novi   Sad, 2005.

37.013    ISBN 86-80271-28-4   OBISS.SR-ID 203815431

254 str.; 21 cm – tiraž  300

 

24. Živković, S. D., Velike filosofsko pedagoške ideje, VŠV, Vršac, 2005.

 

25. Đorđević, B., Darovitost i kreativnost dece i mladih, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2005.

37.025:159.928.23  178 str.; 25cm – tiraž 300

ISBN 86-7372-053-2  COBISS.SR-ID 207769607

 

2006.

26. Vilotijević, N., Porodica i vrednosne orijentacije budućih učitelja,  Beograd, 2006. Učiteljski fakultet.

 

27. dr Nikola Gavrilović “Vršačka učiteljska škola u doba srpskog Vojvodstva i tamiškog Banata” VŠV, 2006.

ISBN 86-7372-055-9

COBISS.SR-ID 2090585567 87str. (383 listova s tablama)   Tiraž 200,   30cm  371.13  (497.113 Vršac)

 

28. Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji - Zbornik radova/ knjiga 1; Tema broja: Ka evropskom obrazovnom prostoru: tokovi promena, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Novi Sad, 2006. 37.014.5:006.015.5(497.11)(082)  37.014: 006.83(4)(082) 338 str.; 25 cm  - tiraž 400 ISBN  86-80271-47-0 COBISS.SR-ID 216137991

 

29. Projekat «Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji» Tema broja: NA PUTU KA «EVROPI ZNANJA»  Zbornik radova / knjiga 2

Izdavač- Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju,  Novi Sad, 2006. tiraž 300 str.356; 25 cm. Bibliografija uz svaki rad; rezimei na engleskom. ISBN 978-86-80271-54-5  UDK 37.014.5:006.015.5(497.11)(082) 

37.014: 006.83(4)(082) COBISS.SR-ID 219015943

 

30. Pretpostavke uspešne nastave / priredio Stevan Krnjaić, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 2006.

371.3.(082)      159.953(082) 266 str.; 22 cm – tiraž 500

ISBN 86-7447-065-3          COBISS.SR-ID 132269836

 

31. Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinec, Zvonka Krištof i Cvetka Bizjak., «Učitelj mentor v sistemu pripravništva» (Evropski socijalni sklad i Ministarstvo za šolstvo in šport R Slovenije), Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, septembar 2006.

UDK 331.361.2:371.213 (082)

ISBN 10 86-7735-097-7 ISBN 13 978-86-7735-097-0   tiraž 150  str.152   229356544

 

32. Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev, ur: Cirila Peklaj, Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2006. 371.13/.16(497.4)(082)

ISBN 961-237-165-2                 228598528  Tiraž - 1200 

 

33. Dragoljub Krneta, Interaktivno učenje i nastava, Fakultet za političke i društvene nauke, Banja Luka, 2006.

ISBN 99938-845-2-9 216 str.; 24 cm   - tiraž 500

COBISS.BH-ID 156696

 

34. Maksić, Slavica Podsticanje kreativnosti u školi,  Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2006.

159.955-057.874 260 str.; 24 cm – tiraž 500 Napomene uz tekst. – Bibliografija: str. 223-247. – Registar

ISBN 86-7447-068-8    COBISS-SR-ID  134700044

 

35. Budimir – Ninković, Gordana Savremena porodica i škola,  Učiteljski fakultet – Jagodina, 2006.  37.018.1/.2   37.064.2   250 str.; 24 cm – tiraž 300 ISBN 86-7604-027-3 COBISS.SR-ID  128486412

 

36. Interaktivna pedagogija (izbor tekstova i završna studija),  priredila: Olivera Knežević-Florić, Savеz pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2006.

37.061/.064(082) 211 str.; 24 cm – tiraž 200

ISBN 86-84367-26-X COBISS.SR-ID 216575495

 

37. Školovanje učitelja i vaspitača na rumunskom nastavnom jeziku u Vršcu, predgovor, Gojkov,G.p.5-7

Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2006.

377.8 (497.113) 328 str.; 24 cm – tiraž 200

ISBN 86-7372-063-X       COBISS.SR-ID 215876871

 

2007.

38. Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji,  Zbornik radova/knjiga 3 Tema broja: Sistem obrazovanja u Srbiji u vertikali evropskih vrednosti, Izdavač: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Novi Sad, 2007.

37.014.5: 006.015.5(497.11)(082) 37.014:006.83(4)(082)

str.360; 24cm, tiraž:300 ISBN 978-86-80271-59-0

COBISS.SR-ID 223001351 Recenzenti: akademik Grozdanka Gojkov

 

39. Profesional Inductions of Teachers in Europe and Elsewhere, Edited by Milena Zuljan and Janez Vogrinc, Univerziti of Ljubljana Faculti of Education  i EUROPEAN SOCIAL FUND, Ljubljana, 2007 37.064.2(4)(082)

ISBN 978-961-253-021-1 Valenčić-Zuljan, Milena

234905344

Recenzenti: prof. dr B. Marentić-Požarnik, University of Ljubljana, prof. dr Grozdanka Gojkov, Univerzitet u  Novom  Sadu  i Ulla Lindgren, Unima University,. Sweden.

 

2008.

40. Borislav D. Stanojlović, Osnovi pedagoške dijagnostike,  Prosvetni pregled, Beograd, 2008. Recenzenti: akademik Jovan Đorđević I akademik Grozdanka Gojkov

ISBN 978-86-7055-071-1     Tiraž 500  str. 236:  24 cm COBISS. SR-ID 146801420    CIP 37.012

 

41. Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji,  Zbornik radova/knjiga 4 Tema broja: Od “društva znanja” ka “društvu obrazovanja” – evropski okviri kompatibilnosti obrazovnih standarda, Izdavač: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Novi Sad, 37.014.5: 006.015.5(497.11)(082) 37.014:006.83(4)(082)

str.440; 23cm, tiraž:300 ISBN 978-86-80271-90-3

COBISS.SR-ID 223491719

Recenzenti: akademik Grozdanka Gojkov,

Prof. dr Sofija Vrcelj, Rijeka

Prof. dr Mitja Krajčan, Ljubljana

 

42. Živkovič, D., Petrović, R., Filozofija obrazovanja i vaspitanja, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac, 2008. ISBN 978-86-7372-093-7 UDK 37.013.73;   37:1  COBISS.SR-ID 234180871  recenzija

 

43. Milena Zuljan-Valenčič, Učitelj na putu profesionalnog razvoja od početnika do eksperta, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, Vršac, 2008. ISBN 978-86-7372-087-6  UDK 371.13 COBISS.SR-ID 230789639  recenzija

 

44. Pedagoška dijagnostika (prikaz), Pedagoška stvarnost br. 3-4 2008. p. 364-367 UDK: 655.55  BIBLID 0553-4569, 54

 

45. Paser, V., Vujasin, B., Dnevnik pedagoške prakse, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008.  ISBN 978-7372-098-2 UDK 371.13 (035) (076)COBISS.SR-ID 234947079  recenzija

 

46. Dr Radovan Grandić, Milena Letić, Prilozi pedagogiji slobodnog vremena, Savez pedagoških društava Vojvodine i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2008.  379.81:37.013  tiraž 500  recenzija

ISBN 978-86-84367-43-5  COBISS.SR-ID 236460551

 

47. Milenko Kundačina – Veljko Banđur, Akademsko pisanje, Univerzitet u Kragujevcu – Učiteljski fakultet, Užice, 2007.  ISBN 978-86-80695-75-4  COBISS.SR-ID 145336844

CIP – Narodna biblioteka Srbije, Beograd 001.81 (35)    recenzija

2009.

48. Dr Gordana Budimir-Ninković, Savremena porodica i škola, drugo dopunjeno izdanje, Pedagoški fakultet, Jagodina, 2009.  UDK 37.018.1/2  ISBN 978-86-7604-056-8 COBISS.SR-id 154491916 - recenzija

 

49. Radovan Grandić, Milena Letić, Roditelji i nastavnici o darovitoj deci i mladima, (recenzent) Savez pedagoških društava Vojvodine i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2009. ISBN 978-86-84367-45-9  CIP 37.025:159.928-057.874

159.928-057.874 COBISS.SR-ID 239123207

 

50. Cirila Peklaj i saradnici Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobražrvalnih ciljev v šoli, recenzija; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2009.

CIP 37.091.12:005.336.2  ISBN 978-961-6648-25-7

 

51. GIFTED AND TALENTED CREATORS OF PROGRESS, Prva internacionalna konferencija »Nadarenite i talentiranite kreatori na progresot (teorija i praktika), 16-17. X 2009. Ohrid – Univerzitet »Sv. Kliment Ohridski« - Bitola/ Republika Makedonija CIP 376.54(063) 159.928.22:37

recenzija

 

52. Dejić, M., Ćebić, S., Mihajlović, A. Matematička darovitost i kreativnost, Regionalni centar za talente „Mihajlo Pupin“, Pančevo, 2009. ISBN 978-86-87223-04-2 CIP 159.028.23 : 51 COBISS.SR-ID 170833676 recenzija

 

2010

 

53. Rajović, R., NTC sistem učenja – metodički priručnik za vaspitače, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2010. ISBN 978-86-7372-115-6 CIP 159.922.72-053.4

COBISS.SR-ID 252910343

recenzija

 

54. Petrović, A., Maran, M., Usmeni izvori i ženska istorija u savremenoj istoriji, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2010. ISBN 978-86-7372-121-7 CIP 371.3::94 COBISS.SR-ID 253437191

recenzija

 

55. Maran, M., Pregled istorije civilizacije,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac, 2010. ISBN 978-86-7372-122-4 CIP 94(100) COBISS.SR-ID 253438215

recenzija

 

 56. Milena Valenčič Zuljan i Janez Vogrinc Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research And Innovation, Univerza v Ljubljani, CIP-Narodna in inuverzitetna knjižnica, Ljubljana 378.147(082) ISBN 978-961-253-051-8

251854592    recenzija

 

57. Andevski, M., Ristić, D. (2010): Obrazovanje za menadžment – prilog konstruktivističkom delovanju u didaktici menadžmenta, Novi Sad, CEKOM – books.d.o.o. CIP – 005; 484 str. 24 cm Tiraž 200 ISBN 978-86-85943-95-9 COBISS.SR-ID 253712391 recenzija

 

2011

58. Ševkušić, S. (2011): Kvalitativna istraživanja u pedagogiji – Doprinos različitih metodoloških pristupa.  Recenzent – Beograd. Institut za pedagoška istraživanja. ISBN 978-86-7447-098-5 CIP 37.012 COBISS.SR-ID 185954572 recenzija

 

 

59. Gordana Budimir Ninković (2011): Vaspitanje u porodici i školi danas. Pedagoški fakultet, Jagodina. CIP 37.018.1/2(035) ISBN 978-86-7604-100-8

COBISS.SR-ID 187272972 recenzija

 

2012

60. Milena Valenčič Zuljan (2012). Profesionalne poti pedagoških delacev. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«, Vršac. ISBN 078-86-7372-150-7 CIP 371.13/.15

COBISS.SR-ID 270897159 - recenzija

 

UČEŠĆE  I  RUKOVOĐENJE

   PROJEKTIMA

(međunarodnog i nacionalnog značaja)

 

 

1.       Učešće u međunarodnom istraživanju: PROMENE  U SAVREMENOJ PORODICI - PEDAGOŠKI ASPEKT (Jugoslavija-Rumunija), Rumunija, 2002.

 

2.      Učešće u međunarodnom projektu: FOR EARLY IDENTIFICATION OF GIFTED PUPILS, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2001.

 

3.      Učešće u projektu: PROMENE SISTEMA  VASPITANJA I OBRAZOVANJA U ZEMLJAMA  TRANZICIJE (Filozofski fakultet, Novi Sad i     Ministarstvo za nauku RS, Beograd, 2002.

 

4.      Naučni konsultant i saradnik u projektu: FAMILIA TRADITIONALA SARBA DIN BANATUL ROMANESC, Organizarea ierarhica, Studiu de caz - Cenei, jud. Timis, 2003.

 

5.      Učešće u projektu: SISTEM VREDNOSTI MLADIH U VOJVODINI, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2002/2003.

 

6.      Međunarodni projekat »Daroviti i odrasli« , Učiteljski fakultet, Beograd, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, Univerzitet »Tibiscus«, Temišvar, Rumunija, 2005.

 

7.     Rukovodilac projekta Globalizacija i metateorijske koncepcije pedagoške metodologije,  projekat br. 149049 za period 2006-2010. god., finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine RS.

 

8.  Rukovodilac projekta Gifted Children and Relevant Adults in the Region of  South Banat and Timish

      An EU funded project managed by the European    Agency for reconstruction (Darovita deca i relevantni odrasli u regionu Južnog Banata i Timiša koji škola realizuje u saradnji sa Univezitetom Tibiskus iz Temišvara i pod pokroviteljstvom Evropske agencije za rekonstrukciju.) 2006-2008. godina

9.  Vrednosni sistem darovitih / Moralne vrednosti darovite dece – Mensa i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2008.

 

10. Quality in Education, College and Universities,     Using Innovative Methods and New Laboratories – Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetu, upotrebom inovativnih metoda i novih laboratorija, evropski projekat – u saradnji sa Univerzitetom „Ioan Slavić“ iz Temišvara, Rumunija. IPA projekat (2010/2012.god).

 

11. „Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju" koji vodi Pedaqgoška fakulteta v Kopru, sa Pedagoškim fakultetom  Univerze v Ljubljani kao partnerom- evropski projekat.

 

12. U okviru TEMPUS projekta 4. poziv: HEIERIT Higher Education for the increase of European Identity through Research, Innovation and Transfer of Best Practices towards East Europe and Central Asia. aplicirao je  University of Catania iz Italije i Slavici University Timisoara – član Konzorcijuma – rukovodilac potprojekta.

 

13. TEMPUS projekat, 4. poziv: „Medicinska pedagogija“- član Konzorcijuma – rukovodilac potprojekta.

 

16.  Praćenje i upravljanje kvalitetom u obrazovanju,– istraživač na  projektu br. 179010 za period 2011-2014. godinu. Finansiran od strane Ministarstve prosvete i nauke RS

17.   Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja – istraživač na  projektu br. 179036 za period 2011-2014. godinu. Finansiran od strane Ministarstve prosvete i nauke RS

 

Produkcija – uređivanje časopisa

 

1.         Glavni i odgovorni urednik Izdavačke delatnosti: Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu – od 1995. do 2007. godine i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” u Vršcu, od 2007. godine.

2.         Pedagoška praksa, časopis Prosvetno-pedagoškog zavoda, Pančevo; Glavni i odgovorni urednik (1998 – 1990.)

3.         Naša škola, d.o.o. Beograd; član Uređivačkog saveta, od 2003. godine.

4.         Pedagogija, časopis Saveza pedagoških društava Jugoslavije, Beograd; član Redakcije.

5.         Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd; član Uređivačkog odbora.

6.         Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju (2006/07., 2007/08.), član Uređivačkog odbora

7.         Educatia plus, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, Colegiul redacţional: AKTUALL, Revista trimestrială pentru învăţământul preşcolar, ISSN 1844-0363; Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad; član Uređivačkog odbora

8.         AGORA (psycho-pragmatica), Revistă trimestrială – asistentă socială psihopedagogie, ISSN 1842-6840 Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad; član Uređivačkog odbora

9.         Član Redakcijskog odbora Srpske akademije obrazovanja, Beograd; izdavačka delatnost -  zbornik radova sa naučnog skupa »Buduća škola« I i II , SAO, Beograd, 2009.  ISBN 978-86-907495-3-9; Godišnjak 2008. Cip 37

ISSN 1820-5461 COBISS.SR-ID 140963340

10.       Educatia- plus 7/2008, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, Colegiul redacţional: ISSN 1842-077X; član Uređivačkog odbora

11.       Educatia- plus 8/2008, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, Colegiul redacţional: ISSN 1842-077X;

član Uređivačkog odbora

12.       Educatia- plus 9/2009, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, Colegiul redacţional: ISSN 1842-077X;

član Uređivačkog odbora

       Uređivanje tematskog zbornika

13. Kalokagathia, Časopis za pedagoška pitanja, Nakladnik časopisa je Hrvatsko futurološko društvo iz Rijeke- uredništvo

14.  PEDAGOGIKA. SK (uredništvo) The electronic journal published by the Slovak Pedagogical Society, Slovak Academy of Sciences

(WWW.casopispedagogika.sk)

Faculty of Education

Comenius University

Racianska 59

813 34 Bratislava, Slovakia

 

15. Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu, Zbornik br. 1/1995. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

18.  Darovitost i kreativnost na predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu, Zbornik br. 2/1996. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

19.  Podsticanje darovitosti, Zbornik br. 3/1997. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

20. Društvena podrška darovitosti, Zbornik br. 4/1998. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

21.  Rana identifikacija darovitosti, Zbornik br. 5/1999. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

22. Stvaraoci i stvarnost, Zbornik br. 6/2000. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

23. Darovitost u studentskoj populaciji, Zbornik br. 7/2001. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

24. Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla Bolonjske deklaracije, Zbornik br. 8/2002. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

25.  Mesto darovitih u kurikularnoj reformi, Zbornik br. 9/2003. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

26. Strategije podsticanja darovitosti, Zbornik br. 10/2004. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

27.  Daroviti i odrasli, Zbornik br. 11/2005. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

28. Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi, Zbornik br. 12/2006. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

29. Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti, Zbornik br. 13/2007. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

30. Porodica kao faktor podsticanja darovitosti, Zbornik br. 14/2008. Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac – uređivanje tematskog zbornika

31.  Daroviti i društvena elita, Zbornik br. 15/2009.  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”,Vršac- uređivanje tematskog zbornika

32. 32. Daroviti u procesu globalizacije, Zbornik br. 16/2011. ISBN 978-86-7372-131-6. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« , Vršac i Univerzitet »Aurel Vlajku«, Arad-Rumunija.- uređivanje tematskog zbornika

33. Anita Rončević (2011): Multimediji u nastavi. Split. Izdavač: Redak. UDK 004:37.01 ISBN 978-953-7595-26-5- urednik, akademik Grozdanka Gojkov  www.webknjižara.hr klasa: 602-09/1-0-01/37,  Ur.broj: 2170-57-05-10-3

34. CEPS Journal ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)

Publication frequency: 4 issues per year

Teacher Education, Educational Science

Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana          Član uređivačkog odbora i recenzent  od 2011. god.

- C.E.P.S. Journal /Vol.1/No2/Year2011. Revija Centra za študij edukacijskih strategij. Universitet of Ljubljana, Faculty of Education. ISSN 1855-9719 – Urednički odbor /član/

35.  Darovitost i moralnost – uređivanje Zbornika rezimea br. 17, sa međunarodnog naučnog skupa “Darovitost i moralnost”.   Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov« , Vršac... etc.

36. Godišnjak SAO za 2010. godinu. Beograd. Srpska akademija obrazovanja, mart 2011. ISSN 1820-5461 COBISS.SR-ID 140963340 – član Redakcijskog odbora

 

Ostalo:

 

- SENAT UNIVERZITATII „AUREL VLAJCU“ DIN ARAD confera DIPLOMA DE EXCELENTA pentru contributii la dezvoltarea invatamantului superior aradean, Arada, noiembrie 2002.

 

- Član  Scientific Committee: European Network for Intercultural Education Activites ( ENIEDA); organizovanom in corrporation wih: the Faculty of Culture and Society, Malmo University, Sweden, The Teacher training College, Vršac, Serbia, The Centre for Research and Inovation in Linguistic Education-CIEL, University of Alba Iulia, Romania, The 4th ENIEDA Conference on Linguistic and Intercultural Education,; tema: Negotiating and constructing European identities across languages and cultures, Vršac, Serbia, 29 September-1 October 2011.

 

-          DIPLOMA ANIVERSARA – SEMINARULUI DIDACTICA INTERNATIONAL.  Rešica, 13-15. maj 2011. Međunarodni seminar – Didaktika. Rumunija

 

- Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodološki koncepti. Zbornik radova, knjiga 1 / THE QUALITY OF EDUCATION SYSTEM IN SERBIA FROM EUROPEAN PERSPECTIVE Proceedings of papers / Vol. 1

TOWARDS ESTABLISHING A FRAMEWORK OF VALUES AND  STANDARDS OF QUALITY: SELECTED THEORETICALMETHODOLOGICAL CONCEPTS. Novi Sad. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.2011.

Počasni urednik