ZBORNIK VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA

OBRAZOVANJE VASPITAČA"MIHAILO PALOV"  - VRŠAC

 

 

Impresum i CIP katalogizacija

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"PORODICA KAO FAKTOR PODSTICANJA DAROVITOSTI"

 

 

Sadržaj:

Uvodne napomene ...................................................................................                           15                                            

Učesnici skupa ...........................................................................................                           17         

 

I      Uvodno izlaganje

 

                Akademik Jovan Đorđević: PORODICA KAO FAKTOR

PODSTICANJA DAROVITOSTI ......................                    25         

 

II   Saopštenja i diskusija   

               

Jolanda Bastalić:   UDŽBENIK PRIRODE I DRUŠTVA U 4.

                                RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE KAO

                                POVEZNICA OBITELJI I DAROVITOG

                                UČENIKA .............................................................                  39

Dr Euđen Činč:     PORODICA I PODSTICANjE MUZIČKE

                                DAROVITOSTI U ISTORIJSKOM I

                                DRUŠTVENOM KONTEKSTU – OSVRT NA

                                BIOGRAFIJE SLAVNIH LIČNOSTI .................                    58

Izv. prof. dr. Mara Cotič: MATEMATIČKI NADARENI

UČENICI I NASTAVA

MATEMATIKE NA POČETKU

ŠKOLOVANJA ....................................................                  71

                Silvia Dan, Radmila Luchici, Camelia Mîţu:

                                                FAMILIA ŞI EDUCAŢIA ...................................                  83

                Dr Mirko Dejić, mr Aleksandra Mihajlović: ULOGA

                                                PORODICE U IDENTIFIKACIJI I

                                                RAZVIJANjU MATEMATIČKE

                                                DAROVITOSTI KOD DECE ..............................                  94

                        Dr Ivan Ferbežer: OCENJEVALNA LESTVICA STARŠEV ZA

                                                        ODKRIVANJE POTENCIALOV

TALENTOV .........................................................                 108

                Dr Olivera Gajić, Biljana Lungulov, mr Ljiljana

Pižurica: PORODICA KAO ČINILAC

PODSTICANJA DAROVITOSTI

I IZBORA ZANIMANJA .....................................                 119

                Akademik Grozdanka Gojkov: DAROVITOST I DOKAZI

ZA STVARALAČKU SUPERIORNU

PERFORMANSU: IZAZOVI

PORODIČNOM VASPITANJU ..........................                 138

                Dr Radovan Grandić, Milena Letić: PORODICA KAO

FAKTOR PODSTICANJA DAROVITOSTI .......                 184

                Dr Anton Ilica:     PEDAGOGI ROMÂNI

                                                CONTEMPORANI (SAVREMENI

RUMUNSKI PEDAGOZI) ....................................                198

Dr Stanoje Ivanović: PORODIČNI USLOVI, SLOBODNO

                                VREME I KREATIVNOST MLADIH ..................                 223

Dr Bisera Jevtić:   STRUKTURA METODE PODSTICANjA

                                DAROVITOSTI U PORODIČNOM

                                VASPITANjU ..........................................................             231

Dr Stipan Jukić:    OBRAZOVANJEM DO USPEŠNOG

                                RODITELJSTVA ......................................................             242

                Dr Snežana Babić-Kekez: RAZVOJ KOMPETENCIJA

                                                RODITELJA ZA VASPITANJE DAROVITOG

                                                DETETA ...................................................................             251

                Dr Gabriela Kelemen: ANALIZA ŞI INTERPRETAREA

                                                DATELOR EXPERIMENTALE ÎN URMA

                                                APLICĂRII PROGRAMULUI

                                                EDUCAŢIONAL COMPREHENSIV DE

                                                INTERVENŢIE PENTRU COPIII

                                                SUPRADOTAŢI (PROGRAMUL

                                                PERSONALIZAT DE EDUCARE A

                                                COPIILOR SUPRADOTAŢI) ..................................             256

                Dr Ljupčo Kevereski: FAMILY OF THE TALENTED AS AN

                                                INTRA- AND INTERACTIONAL

                                                STRUCTURAL AND DYNAMIC DESIGN ..........               284

                Dr Jasmina Klemenović, Lucija Andre: PODRŠKA

PORODICI U VOĐENJU MUZIČKI

DAROVITE DECE PREDŠKOLSKOG

UZRASTA ..................................................................           294

                Dr Mara Knežević: NEKA RAZMIŠLjANjA O UTICAJU

PORODICE NA DAROVITE ..................................             307

                Mr. sc. Vesna Bedeković, dr. sc. Marko Jurčić,

dr. sc. Ante Kolak: SURADNJA

RODITELJA DAROVITIH UČENIKA I

ŠKOLE I POTPORA LOKALNE ZAJEDNICE .....              314

                Dr Zora Krnjaić: PODSTICANJE I VREDNOVANJE

IZUZETNIH ISPOLJAVANJA I POSTIGNUĆA

MLADIH U NACIONALNOJ STRATEGIJI 

ZA MLADE .................................................................          333

Dr Radenko Krulj, mr Zvezdan Arsić: OSNOVNE

PRETPOSTAVKE I USLOVI ZA RAZVOJ

DAROVITOSTI I KREATIVNOSTI

U PORODICI ..............................................................          345

                Dr Dušanka Lazarević: PORODICA I RAZVOJ MOTIVA

                                                POSTIGNUĆA DAROVITIH ...................................            354

Dr Jon Lelea:         ULOGA I PODRŠKA RODITELjA U

                                IDENTIFIKACIJI I RAZVOJU MUZIČKI

DAROVITE DECE .....................................................           365

Dr Slavica Maksić, dr Slavica Ševkušić: PODRŠKA

                                TALENTOVANOM DETETU KROZ

                                ŠKOLOVANJE U SPECIJALIZOVANOJ

ŠKOLI SA INTERNATOM .......................................            372

Dr Dragan Martinović, Dragan Branković: NASTAVA U

                                PRIRODI KAO POSEBAN OBLIK RADA U

                                ŠKOLAMA SA DAROVITOM DECOM ................             380

Dr Milan Matijević: ICT U STANU KAO POTICAJ

DAROVITOJ DJECI ..................................................           399

Dr Jasmina Milinković: POLNE RAZLIKE - RODITELjSKO

VIĐENjE I PODSTICANjE DAROVITOSTI

DECE ...........................................................................          409

Dr Jovana Milutinović, dr Slađana Zuković: RAZUMEVANJE

                                I RAZVOJ DAROVITOSTI: ZNAČAJ

                                PORODICE .................................................................          424

Akademik Milan Nedeljković: PROMENE NA SELU I U

                                SEOSKOJ PORODICI I NjIHOV UTICAJ

                                NA PODSTICANjE DAROVITOSTI ........................           435

Mr Tanja Nedimović, Ljiljana Bešlin: UTICAJ VASPITNIH

                                STAVOVA RODITELJA NA RAZVOJ

                                DAROVITE DECE ......................................................          456

                Dr Iulian Negrilă: FAMILIA ŞI COPILUL SUPRADOTAT ................            464

Lector univ. Bianca Negrilă: RELAŢIA FAMILIE – COPIL

                                SUPRADOTAT

Dr Adrian Negru: DAROVITO DETE TAJNA OČEKIVANjA

MNOGIH RODITELjA ..............................................           467

Mr Marinel Negru: PORODICA I STAV DAROVITOG

                                UČENIKA PREMA UČENjU ....................................           470

Dr Gordana Budimir-Ninković: SARADNjA PORODICE I

                                ŠKOLE U CILjU MOTIVACIJE DAROVITIH

                                UČENIKA ....................................................................         482

Mr Viorika Paser, Biljana Vujasin, Adrijan Božin:

DAROVITOST U SISTEMU VREDNOSTI  

PORODICE ..............................................................             492

                Dr Ružica Petrović: UTICAJ RODITELjA NA RAZVOJ

                                                DAROVITOSTI ........................................................             502

                Mr Ljiljana Pižurica, dr Olivera Gajić: MODEL

VIŠEFRONTALNE NASTAVE  KAO 

DIDAKTIČKO – METODIČKI PODSTICAJ

DAROVITOSTI ........................................................             509

                Mr Jelena Prtljaga, Predrag Prtljaga: MULTIMEDIJA –

SUROGAT RODITELJ ............................................              522

                Snežana Prtljaga: SAVREMENA PORODICA I

NEOSTVARENI DAROVITI .................................               534

                Mr Vera Ž. Radović: MAJKE I OČEVI O DAROVITOJ DECI I

MLADIMA ...............................................................             545

                Drd Simona Redeş: TEACHERS AND LEARNERS IN EFL

CLASSES – ROLES, EXPECTATIONS,

NEEDS AND INTERESTS ......................................             556

                Dr Aleksandar Stojanović: ASPIRACIJE RODITELjA KAO

FAKTOR PODSTICANjA DAROVITIH

UČENIKA ..................................................................           562

                Dr Nataša Sturza Milić: UTICAJ PORODICE NA

MOTORIČKU AKTIVNOST I DAROVITOST

PREDŠKOLSKE DECE U ZAVISNOSTI

OD POLA ..................................................................           570

Dr  Petru  Tărchilă: ASPECTE  PRIVIND CREŞTEREA

ŞI  DEZVOLTAREA COPIILOR 

SUPRADOTAŢI .......................................................            586

Mr Olgica Tomić: PORODICA KAO SREDINSKI ČINILAC

U RAZVOJU DAROVITOSTI KOD 

UČENIKA .................................................................            589

                Dr Nada Vilotijević: ULOGA PORODICE U RAZVIJANJU

                                                SAMOPOUZDANJA DAROVITE DECE .............              621

 

III   Prikaz knjige

 

                Akademik Bosiljka Đorđević: Akademik Grozdanka

Gojkov: DIDAKTIKA DAROVITIH .............                    633

 

IV   Prilozi

 

Prof. dr ing. Horia Ćokrlije: Pogranična zona

Rumunija Srbija, pogodan okvir

za kulturnu saradnju ................................             641

Dr Radojko Lojaničić: NOVI PUTEVI MENADŽMENTA

LJUDSKIH RESURSA ..............................................            649

Academician Lizica Mihuţ, lector univ. drd. Bianca Miuţa:

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND

PRONUMELE DIN PERSPECTIVA

GRAMATICII ACADEMIEI ....................................            666

Akademik Lizika Mihuc, drd. Bianka Miuca: NEKOLIKO

                                ASPEKATA U VEZI ZAMENICE IZ

                                PERSPEKTIVE GRAMATIKE

                                RUMUNSKE AKADEMIJE ......................................            681   

Drd Anca Petroi, dr Alina Roman: DEVELOPMENT OF BASIC

COMPETENCES IN CONSUMER

EDUCATION .............................................................          698

Dr Liana Štefan:   PREVOĐENjE KAO NEOPHODNOST .................             704

Adriana Vizental, Otilia Hutiu, Katarina Palcu: LANGUAGE

                                LEARNING, TEACHING AND ASSESSING

WITH THE CEFR AND ELP

PLURILINGUALISM AND

COMMUNICATION IN EUROPE ..........................            710