Učenje pomoću portfolia

Poznati su argumenti prema kojima najbolje učimo i najduže zadržavamo ono što učimo „radeći to“. Iskustveno učenje se može odrediti kao proces u kojem se znanje, sposobnosti i veštine izgrađuju kroz transformaciju iskustva onih koji uče a koji se nalaze u centru pocesa učenja. Zbog toga portfolio ima smisla, samo ako nastaje u okruženju učenja i povezan je sa aktivnostima učenja.

Evropski jezički portfolio „je projekat čije je jedno od polaznih uverenja da se učenje najbolje unapređuje ličnom analizom samog procesa učenja“. EJP, treba da se omogući svakome da zapisuje i predstavlja različite aspekte njegove jezičke biografije. Ideja Portfolia je u tome da obuhvati i znanja koja se stiču neformalnim iskustvima u kontaktu sa drugim ljudima i kulturama, a ne samo ona koja se verifikuju sertifikatima ili diplomama obrazovnih institucija. Evropski jezički portfolio, je projekat čije je jedno od polaznih uverenja da se učenje najbolje unapređuje ličnom analizom samog procesa učenja.Glavna odlika Portfolia, pored njegove široko evropske implementacije, jeste da on pripada isključivo učenicima i ne sme biti zloupotrebljen od strane nastavnika za ocenjivanje učenika. To je opšte prihvaćeno sredstvo za implementaciju učenikove autonomije, želja da se učeniku pokaže koliko je napredovao, da im ukaže koliko su dnevno izloženi stranom jeziku i da im se pruže korisni savjeti.Više o tome na:

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/attachments/160_Evropski%20jezicki%20portfolio.pdf

http://www.scribd.com/doc/40236380/U-Portfolio-Obrazac1

http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=216&lang=sr

Proces saznanja kroz kreiranje portfolia zasnovan je na principima izgrađivanja samopouzdanja, ohrabrivanja inicijative i kreativnosti, postavljanja pitanja više nego davanja gotovih odgovora i pružanje odgovarajuće podrške.

Portfolio studenata ima nekoliko celina:

 • listu kriterijuma

 • razmišljanja i predstavljanje procesa učenja tokom određenog vremena, sa beleškama, grafikonima, šemama, fotografijama

 • predstavljanje naučenog, timski rad, faze u razvoju tima, uloge koje su imali u timu, procena uspešnosti timskog rada

 • predlog mera za unapređivanje kvaliteta učenja i ciljeve daljeg učenja i razvoja

U procesu ocenjivanja kvaliteta učenja, studenti su uključeni od početka kreiranja portfolia, vrednovanje je na taj način zajednička aktivnost nastavnika i studenata. Ona doprinosi da studenti preuzmu ulogu samoocenjivača kroz donošenje odluke o svojim najboljim radovima, tako što su razvili sopstvene kriterijume za svoja postignuća. Takvo samovrednovanje omogućava kritičko sagledavanje kvaliteta učenja. 

Proces sticanja znanja uz pomoć e-portfolija na : http://electronicportfolios.com/balance/index.html

Nekoliko video snimaka o e-portfoliju, među njima i u vrtiću (kindergarten e-portfolio)

http://medienpaedagogik.kaywa.com/eportfolios/index.html

Studenti vrlo često nemaju svest o paktičnim pitanjima i mogućim načinima njihovog rešavanja, pa su i dalje skloni izjavi «škola je jedno a praksa je stvarnost ».Tako vaspitači imaju sličan problem, kada je portfolio deteta ili sopstveni profesionalni portfolio u pitanju, da u praksi pokazuju nesnalaženje i nepoznavanje ove tehnike dokumentovanja što im stvara otpor i neprihvatanje. Razne mogućnosti korišćenja portfolia po preporukama doktorke….http://electronicportfolios.com/

Portfolio kao mogućnost permanentnog obrazovanja! IMA NADE !

Stručni saradnici

Razvoj je više nego samo pojam. On se može posmatrati, procenjivati, pa donekle čak i «meriti». U tom beleženju i prikupljanju podataka, vaspitaču i roditeljima, pomažu ljudi koje su stručni za taj posao, i na taj način, unapređuje se vaspitno-obrazovni rad. Rezultati njihovog rada doprinose potpunijoj slici o detetu, koji se čuva u portfoliju. http://www.nataveljkovic.edu.rs/saradnici.htm

U stručne saradnike ubrajamo sledeće uže stručne profesije:

 • pedagoga
 • psihologa
 • defektolog-logopeda i
 • pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje
 • medicinsku sestru

Zadatak stručnog saradnika jeste da svojim stručnim znanjem i savetodavnim radom unapređuje v.-o. rad i pruža stručnu pomoć deci, roditeljima i vaspitačima po pitanjima od značaja za vaspitanje i obrazovanje. Osnovni zadatak svakog stručnog saradnika je da učestvuje u izradi godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove koji obuhvata organizaciju i oblike rada, vaspitno obrazovni rad i negu dece, redovne i prioritene zadatke ustanove, stručno usavršavanje osoblja, rad stručnih saradnika, saradnju sa porodicom i društvenom sredinom, kao i školom. http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/strucna-sluzba/

Da bi proces praćenja bio objektivniji, potreban je veći broj beležaka, radova i zapažanja. Beleške moraju biti određenog kvaliteta da bi proces analiziranja beležaka bio lakši i transparentniji. Izabrane beleške i zapažanja, koje stručni saradnik smatra da se mogu izložiti pogledima javnost i čuvaju se u portfoliju.

http://www.podaci.net/_z1/2121796/P-sonvev03v9745.html

Najvažniji događaji koji obeležavaju 2009. godinu, kada govorimo o zaštiti prava dece sa smetnjama u razvoju, su svakako usvajanje novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ratifikacija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije. Baš ovaj zakon pokreće najveću potrebu za saradnju sa stručnjacima u tim oblastima za kojima dete sa teškoćom u razvoju ima potrebu.

http://www.velikimali.org/doc/izvestajodiskriminaciji2009VelikiMali.pdf

Uticaj informacione tehnologije na neke od oblasti dečijeg razvoja

Svi koji se profesionalno bave predškolskom decom znaju da je za predškolski period karakteristično da deca, koristeći sva svoja čula i umne sposobnosti, pokušavaju da upoznaju i shvate svet oko sebe.Tokom tog perioda ona uče kroz igru i interakciju u nekoliko međusobno povezanih dimenzija svog razvoja:

 • fizički razvoj (motorika, govorni aparat, čula, zdravlje i higijena)
 • socijalno-emocionalni razvoj (odnos prema sebi i drugima, prema okolini i osećanja)
 • kognitivni razvoj(upoznavanje materijalnog i živog sveta, logičko matematičkih struktura…)
 • razvoj komunikacije i stvaralaštva.

http://deteiracunar.blogspot.com/2009/07/11-uticaj-informacione-tehnologije-na.html

Saveti sručnjaka za roditelje i vaspitače

http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/psiholosko-pedagoski-kutak/

http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/logopedski-kutak/

http://www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/zdravstveni-kutak/

http://deteiracunar.blogspot.com/2009/07/12-uticaj-informacione-tehnologije-na.html

 

Korišćena literatura:

 1. Kamenov, E., 2006, Vaspitno-obrazovni rad u dečijem vrtiću, Novi Sad: Dragon

Poverljivost podataka o deci

Podaci o razvoju dece, posebno o zapažanjima negativnih pojava kod pojedinaca, predstavljaju profesionalnu tajnu, koja se na može saopštavati neovlašćenim osobama, zbog mogućnosti nesporazuma pa i zloupotreba. Oni mogu biti dostupni samo vaspitačima, stručnim saradnicima i upravnom osoblju ustanove, a za njihovo korišćenje van ovog kruga (npr. za naučno-istraživački rad) potrebna je posebna dozvola.

 

 

http://www.scribd.com/doc/38698232/PRAVILNIK-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83

Potrebno je, konačno, istaći da praćenje dečijeg razvoja ni u kom pogledu nema za svrhu da se dete kategoriše, označi nekom etiketom, već da se bolje shvate njegove specifičnosti kako bi se uspešnije izašlo u susret njegovim razvojnim potrebama i mogućnostima. Vaspitać treba da svako dete prihvati kao jedinstvenu i neponovljivu ličnost u razvoju, kojoj se najbolje može pomoći ako se sagledaju njeni specifični problemi i mogućnosti za napredovanje, imajući u vidu ćemu teži i šta je u stanju da postigne u razvojnoj perspektivi.

Zato portfolio kao pozitivan način pračenja i vrednovanja deca, pogodan je za čuvanje dokumenata koja se izlažu i očima javnosti, i ne narušava poverljivost podataka o njima, jer je dete zajedno sa vaspitačem i roditeljima odlučilo šta želi da stavi u nju.

Zakon o pravima deteta:

http://www.vesti.rs/Vesti/Zastitnik-prava-deteta-uskoro-i-u-Srbiji.html

DX

Dečji informativno kulturni servis – DX je rezultat zajedničkog projekta JuCPD-a, grupe “Deca-deci“ i Dečjeg kulturnog centra Beograd i predstavlja deo šireg programa direktno namenjenog deci i mladima u oblasti podsticanja dečje participacije kao integrativnog dela obrazovanja za prava deteta i medije. http://www.cpd.org.rs/dx.html

Korišćena literatura:

 1. Kamenov, E., 2006, Vaspitno-obrazovni rad u dečijem vrtiću, Novi Sad: Dragon

Saradnja sa roditeljima

Početak saradnje se ostvaruje i pre upisa deteta u vrtić. Roditeljima se na taj način šalje poruka da su dobrodošli i da se od njih očekuje da se aktivno uključe. Ovakav pristup podstiče roditelje da se organizuju i pokreću akcije kojima se uslovi za razvoj deteta podižu na viši nivo.

 Partnerski odnos počinje komunikacijom. Kada su u pitanju roditelji deteta, sa kojima sarađuje, vaspitač treba da bude veoma oprezan u načinu saopštavanja svojih zapažanja o njemu. To se naročito odnosi na zapažanja koja su, u izvesnom smislu, nepovoljna, jer, po pravilu, izazivaju odbrambenu reakciju. Zato je bolje taktično sa njima razgovarati o merama koje treba preduzeti da bi se neki oblik ponašanja (koja su i oni primetili) menjao, izbegavajući da se on etiketira negativnim terminima.

Ovom prilikom treba imati u vidu da, po pravilu, veći deo odgovornosti za dečije ponašanje, obično imaju roditelji, zbog čega je potrebno uticati i na njihove stavove. Ponekad je za ovu svrhu potrebno potražiti pomoć sručne službe (pedagoga, psihologa i dr.)

Roditelji mogu voditi kućni portfolio svoga deteta, koji mogu da daju na uvid vaspitačima ili stručnim saradnicima, kako bi zajedno došli do najboljeg rešenja u razvoju i napredovanju njihovog deteta.Video snimci jedne mame:

http://www.classymommy.com/videos.htm

Jedan vid saradnje, kada se i roditelji uključiju u realizaciju v.-o. programa. http://www.os-vnazora-fericanci.skole.hr/?news_id=258

Kompjuteri sve više postaju obavezni deo domaćinstva pa su i deca izložena njima od najranijih dana. Gledajući roditelje kako provode vreme za računarom i mališani će već u ranom uzrastu poželeti da i oni isprobaju isti. Kada im, na koji način i u kojoj meri to dozvoliti?

Grafik 1. Prosečno vreme koje deca od 3 do 6 godina provode uz televizor i računar, radnim danima

Prema jednom američkom istraživanju iz 1999.godine deca od dve do osamnaest godina provode četiri sata i 48 minuta dnevno ispred monitora televizora i računara.

http://dete-i-racunar.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

 

Kutak za roditelje:

http://deteiracunar.blogspot.com/2009/07/14-sta-roditelji-mogu-da-ucine-saveti.html

http://www.roditelj.org/2009/11/01/sa-koliko-godina-za-kompjuter/

http://www.roditelj.org/2009/12/06/deca-i-kompjuteri-sigurnost-dece-na-internetu/

 


http://www.mojedete.rs/299_Rade_na_racunaru_a_ne_znaju_da_vezu_pertle.html

www.kliknibezbedno.rs na kojem deca i roditelji mogu da pronađu informacije o tome kako zaštiti decu od neprikladnih sadržaja i prevara na internetu.Na sajtu koji je pokrenulo Ministarstvo za telekomunikacije Srbije.


Dete i portfolio

Od deteta treba tražiti saradnju prilikom odabira radova, naime dete ima pravo da odabere rad koji se njemu najviše sviđa, da stavi ako želi i veći broj radova, da zajedno sa roditeljima povremeno razgleda svoj dosije (portfolio) i komentariše svoja postignuća. Na taj način, portfolio postaje osnova za samovrednovanje sopstvenog rada i napredovanja.

http://homeschooling.about.com/od/kindergarten/ss/kindportfolio.htm

 

 

 

 

 

 

 Elektronski portfolio

Elektronski portfolio je zbirka multimedijalnih materijala koja nastaje zajedničkim radom dece, roditelja i vaspitača. On prati i podstiče dečiji razvoj. Prikaz je dešavanja u okviru vrtića i postignuća deteta u okviru njih. Odlična je prilika za prožimanje iskustva deteta iz porodice i
vrtića. Edukativni deo portfolia pomaže deci da brže savladaju vaspitno obrazovne zadatke koje pred njih postavljamo. Elektronski portfolio može imati tri osnovna dela: deo namenjen
deci, deo namenjen roditeljima i deo namenjen vaspitaču. Svaki od njih ima svoje specifičnosti i karakteristike.

Portfolo devojčice Victoria Berrett, iz godine 2000/2001

http://electronicportfolios.org/samples/toriK.pdf

Neka portfolija koja su kreirala deca:

http://teachkidsart.blogspot.com/2010_09_01_archive.html#2442191287601689589

http://homeschooling.about.com/od/kindergarten/ss/kindportfolio.htm

Elektronska knjiga

Program „Power Point“ pogodan je za stvaranje elektronske knjige jer se u njemu mogu koristiti:

 • slike i fotografije (skenirane, dobijene fotoaparatima, kamerama, preuzete sa Interneta).
 • dečiji crteži (skenirani i nastali u nekom od deci prilagoñenih programa)
 • tekst (koji se može pojavljivati slovo po slovo).
 • zuk i različiti zvučni efekti i pokretne slike – film.

Svi pomenuti elementi mogu se na različite načine kombinovati u jednoj elektronskoj knjizi i povezivati linkovima. Pri tome, ne treba gubiti iz vida činjenicu da je informaciona tehnologija samo jedna od mogućnosti koja se može koristiti u vaspitno-obrazovnom radu sa decom i da se realan život, interakcija i iskustvo ne mogu ničim zameni.

Više o tome na: http://deteiracunar.blogspot.com/

Deca bolje uče uz računare! Da li je ta tvrdnja tačna, proverite na sledećem sajtu:

http://www.pressonline.rs/sr/Life_style/arhiva/story/19756/DECA+BOLJE+U%C4%8CE+UZ+KOMPJUTER.html

Korišćena literatura:

 • Anđelković, N. (2008): Dete i računar u porodici i dečijem vrtiću, Beoknjiga & CNTI & Savez informatičara Vojvodine, Beograd.
 • Krnjaja, Ž., Miškeljin, L., 2006, Od učenja ka podučavanju, Lađarak, AM Graphic

Uloga vaspitača u kreiranju portfolija

Posmatranje je osnova za evidenciju o napretku dece i neophodna je za davanje povratnih informacija roditeljima o tome kako njihova deca napreduju i kakve su im razvojne (ne) mogućnosti. Vaspitač u dosije stavlja informacije koje je sakupio i radove koje on smatra relevantnim i tipičnim pokazateljima nekog ponašanja.

Mogu se posmatrati ponašanja dece, kontakti s drugima, emocije koje deca ispoljavaju, načini na koje pristupaju novim informacijama, načini na koje rešavaju probleme, njihova motorna spretnost, aktivnosti koje biraju, saradrnja sa drugom decom i odraslima itd. Metode posmatranja variraće od:

 • sasvim kratkih anegdotskih beležaka,
 • preko ozbiljnih i više sistematskih metoda posmatranja sa pažljivim odabirom uzorka ponašanja i dinamike posmatranja,
 • do izrade studija za pojedinačno dete ili grupu dece

Ovde možete pogledati više o Predškolskom programu, i o beleženju zapažanja vaspitača.

http://ppredskolskip.blogspot.com/search/label/pripremni%20predskolski%20program


Na slici vidimo devojčicu, kako lepi sličicu koja predstavlja odgovarajuću emociju, na pano „moje raspoloženje“. Kasnije te emocije vaspitač beleži u odgovarajuću rubriku njenog portfolia.

Deca veoma otvoreno pokazuju svoje emocije, to možemo videti na ovoj fotografiji, koja ujedno potvrđuje njenu „izjavu“ putem sličice, koju je zalepila na prethodnoj slici.

Lista posmatranja Dobra beleška o detetu, kao rezultat našeg posmatranja, je ona koja:

 • nudi informaciju o datumu, mestu i situaciji u kojoj se akcija odigrala,
 • opisuje akciju deteta, reakciju drugih ljudi koji su uključeni u tu situaciju i odgovor deteta na ove reakcije,
 • opisuje znake raspoloženja, na osnovu kojih onaj ko čita može prosuditi kako se dete oseća,
 • opisi moraju da obuhvataju dovoljan broj informacija, da onaj koji čita može logički povezati celu radnju i stekne utisak o celokupnoj situaciji.

http://www.tvq-walberberg.de/Methodenkompetenz.htm

Portfolio u vrtiću

Portfolio kao način praćenja i dokumentovanja dečjeg razvoja danas se sve više upotrebljava u vaspitnoj praksi.To je pozitivan način vrednovanja i procenjivanja dečjeg rada, ne samo što pruža mogućnost da se prati razvoj deteta, on omogućava vaspitaču (nastavniku), da procenjuje svoj rad, ali da taj rad procenjuju i drugi.

Funkcije portfolia:

 • ocenjivanja nivoa razvoja deteta
 • dokumentacijsku funkciju i
 • organizatorsku funkciju, jer utiče na dalja planiranja i izvođenja v.-o. rada.

 Najbolje je da se sve beleške (dečji produkti, podaci o njihovim aktivnostima, o toku razvoja i njihovim roditeljima), drže u posebnom registratoru, na javnom mestu u vaspitnoj sobi i da svima budu dostupni. Kutije u kojima se drže produkti , vaspitač može zajedno sa decom napraviti od praznih kutija za cipela.

Osim što se koristi u vaspitnoj praksi, portfolio može da se koristi i kao reklamni materijal za predstavljanje i upoznavanje roditelja sa objektom vrtića, njegovim postankom, razvojem, kao i vaspitno-obrazovnim planom i programom. Takođe, mnogi proizvođači oprema za vrtiće i dvorišta izrađuju svoj portfolio sa ponudama za potencijalne kupce, u ovom slučaju ponude usmerene vrtićima.Više o takvim portfoliama možete videti na sledećem sajtu:

http://www.olivebay.co.uk/project-details.php?pid=20

Kreirajte portfolio

Pre nego što odlučite da napravite svoj lični portfolio, pogledajte ponuđena rešenja, nekih poznatih kompanija, kao što su: Fujitsu, Canon, Nokia ili pojedinaca Bojana Bošnjačkog, Jill Sample i Igora Dutina Stock i Saše Aluševskog.

Fujitsu ima nov portfolio

„Globalno partnerstvo Fujitsu-a i NetApp-a formira jedan dobro ukomponovan i sveobuhvatan portfolio sistema za skladištenje podataka, koji pre svega koristi našim klijentima,” rekao je Kacuhiro Igaraši (Kazuhiro Igarashi), predsednik Jedinice za storidž-sisteme u kompaniji Fujitsu Limited. „Pojednostavili smo način na koji kupci mogu da dođu do integrisanih rešenja u sklopu našeg sveobuhvatnog portfolija Dinamičkih infrastruktura, i pomogli im da povećaju IT efikasnost i fleksibilnost. Naši klijenti jasno vide vrednost koju obezbeđujemo sa NetApp-om, što opet nije sve, zahvaljujući Fujitsuovoj globalnoj ekspertizi u domenu udruženih proizvoda.“

http://www.personalmag.rs/tag/netapp/

Canon

Kompanija Canon Europe, objavila je danas da proizvodnja šezdeset milionitog EF objektiva, 24 godine nakon proizvodnje prvog, predstavlja novu EOS prekretnicu. Priča o objektivima počela je 1987. rođenjem prve kamere iz EOS sistema, EOS 650, i od tada je bila svedok mnogih prekretničkih napredaka u tehnologijiviše na :

http://www.fotoart.rs/Vesti/Najnovije-vesti/canon-eos-600d-1100d-novi-objektivi-i-speedlight-blicevi.html

Kompanija Nokia predstavlja najnoviji model telefona Nokia C5

Kompanija Nokia danas je predstavila C5, pametni telefon optimizovan za korišćenje društvenih mreža i razmenu podataka. http://www.personalmag.rs/tag/nokia/page/8/

Igor Dutina – fotograf

Jedan minutni video prenos iz stock portfolija, po izboru fotografa Igora Dutine – 23 Mar 2010 –
http://www.youtube.com/watch?v=kE28PJbrU1s

A na ovom sajtu možete pogledati porfoliju koja sadrži i neke druge fotografije ovog mladog fotografa iz Trebinja ( Bosna i Herzegovina).

http://www.dreamstime.com/Igordutina_info

Bojana Bošnjački – portfolio njenih fotografija

http://www.blogcatalog.com/blogs/bojana-bosnjackis-portfolio

Fotografije Saše Aluševskog

http://photo.net/photos/Sasho

Portfolio u službi web dizajnera. Popis radova, izrada vlastitog portfolija, web dizajnera:

http://www.designmeltdown.com/chapters/PhotoBlog/

Jill Sample – karijerni portfolio

Kako izgleda karijerni portfolio zainteresovani mogu da pogledaju na primeru Jill Sample:

http://www.hermanagencyinc.com/jill_newton.htm

Zabavite se!

Kreirajte sami svoj portfolio u kome možete čuvati: vredne dokumente, slike, pisati dnevnik,…

Ako vas interesuje kreiranje portfolia, za više informacija obratite se na sajt http://www.webasticno.com/freelancing/kako-napraviti-dobar-portfolio/

Šta je portfolio

Tradicionalno tumačenje termina portfolio, polazi od nekih osnovnih pravila da njega treba da sačinjava samo hartija od vrednosti. Moderni portfolio zahteva čitavo novo poglavlje i razvija se u više pravaca. Njegova primena je višesložna, ali svim tim mogućnostima je jedno zajedničko: da se u portfoliju čuvaju nama vredne stvari.

Portfelj (portfolio) može biti skup financijskih sredstava koje neki pojedinac ili poduzeće poseduje. Može se sastojati od novca (gotovina, depoziti..) i od vrednosnih papira (dionice, obveznice…). Diverzifikacija portfelja je ulaganje novca u razne vrednosne papire radi disperzije rizika uspešnosti pojedinih investicija.Koga interesuju novčana ulaganja može više nači na sledećem sajtu: http://www.krediti.rs/clanci/mala-skola-investiranja-portfolio-hartija-od-vrednosti-osnovni-pojmovi/20/

Karijerni portfolio je vrsta prezentacije, odnosno slika nečijeg rada na osnovu koje je moguće steći uvid u kvalitet nečijeg rada i izvesti zaključak o nečijim sposobnostima.

Karijerni portfolio je naročito rasprostranjen među novinarima, profesionalnim fotografima, dizajnerima, programerima, profesorima i sličnim profesijama, ali nije nužno ograničen samo na njih. Danas u ekonomiji znanja dobija sve više na značaju.

Karijerni portfolio nije isto što i CV i nije zamena za CV. Kada se konkuriše za neki posao ne šalje se karijerni portfolio, već CV.

U slučaju kada poslodavac traži dodatne informacije koje bi potvrdile ono što je navedeno u CV-u možemo mu dostaviti naš portfolio koji može biti zbirka pisanih dokumenata (primeri onoga što smo uradili, ocene radne uspešnosti, trenutne aktivnosti i projekti, pisma preporuke, reference, certifikati, licence, diplome, nagrade, zahvalnice, članstva u profesionalnim udruženjima, kontakti, press klipinzi…) ili personalizovana prezentacija na web-u. Kako da kreirate svoj portfolio možete besplatnu obuku dobiti na sledećem sajtu: http://www.link-elearning.com/lekcija-Kreiranje-poslovnog-portfolija_4410

Portfolio u službi web dizajnera. Za svakog web dizajnera (ili freelancera) najgora stvar koja može da ga zatekne, jeste izrada vlastitog portfolija. Taj popis radova (ali i referenci i saveta) zadaje velike glavobolje. Tu su mnogi problemi: kako ga dizajnirati? Na kojoj osnovi temeljiti portfolio? Treba li mi blog uz portfolio? Koje reference staviti? Kako se kasnije promovirati? Pitanja je puno, pa se zato obratite: http://www.webasticno.com/tag/portfolio/

Uloga portfolia u obrazovanju Putem Evropskog jezičkog portfolija (EJP), treba da se omogući svakome da zapisuje i predstavlja različite aspekte njegove jezičke biografije. Ideja Portfolia je u tome da obuhvati i znanja koja se stiču neformalnim iskustvima u kontaktu sa drugim ljudima i kulturama, a ne samo ona koja se verifikuju sertifikatima ili diplomama obrazovnih institucija. Evropski jezički portfolio, je projekat čije je jedno od polaznih uverenja da se učenje najbolje unapređuje ličnom analizom samog procesa učenja.http://www.zavodzaskolstvo.gov.me/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=216&lang=sr

Portfolio

Portfolio kao način praćenja i dokumentovanja dečjeg razvoja, pruža veoma široke mogućnosti vaspitačima da kroz portret deteta, daju kompletnu sliku roditeljima o koracima koje njihovo dete čini na putu svog odrastanja. Savremena tehnologija omogućava roditeljima, da putem bloga, steknu uvid u celokupan razvoj svoje dece.

Svrha portfolia u pedagoškoj dokumentaciji
Aktuelna reforma u predškolskoj ustanovi u fokus obrazovanja stavlja dete i proces učenja .U odnosu na te dve vrednosti programiranje kurikuluma polazi od kategorije «biti», odnosno kompetencija koje bi dete trebalo da poseduje, tokom i na kraju, vaspitno-obrazovnog programa. Ukoliko pod tim kompetencijama podrazumevamo znanja, sposobnosti i veštine koje dete gradi, razvija i stiče tokom pohađanja vrtića a koje ga čine sposobnim da odgovori zahtevima daljeg školovanja, postavlja se pitanje: kako predškolski kurikulum može na najefikasniji način podržati njihovo ostvarivanje?
Kroz ishode učenja se definiše ono što dete poseduje kroz znanja, razumevanje ili demonstriranje na kraju jedne celine učenja ili vaspitno – obrazovnog programa, što pokazuje da je gotovo nemoguće u kurikulumu definisati ishode, ukoliko se ne polazi od kompetencija. Sa druge strane, ishodi sadrže u svojoj formulaciji definisan način na koji će dete demonstrirati da li je data kompetencija stečena ili nije.
Ove kratke napomene u uzajamnoj vezi kompetencija i ishoda dovode nas do pitanja metoda rada i načina ocenjivanja kao praćenja i provere stećenih znanja, sposobnosti i veština. Ishodi koji se odnose na više nivoe mišljenja, sposobnosti i kompleksnije veštine uključuju interaktivni v.-o. rad, rešavanje problema i učenja putem delovanja. U skladu s tim, kriterijumi ocenjivanja deteta na kraju jedne celine učenja, moraju odgovarati ishodima i metodama v.-o. rada. Osnovna svrha ocenjivanja je tada, pružanje povratne informacije detetu o njegovom napredovanju kao i vaspitaču o efikasnosti podučavanja. Za tu svrhu služi pedagoška dokumentacija u kojoj se prikupljaju, beleže i na pregledan način prikazuju svi podaci koji su karakteristični i značajni za planiranje i evidenciju vaspitno-obrazovnog rada i njegovih rezultata.
Vođenje pedagoške dokumentacije uključuje različite načine beleženja zapažanja o vaspitno-obrazovnom procesu i procesu razvoja deteta. Vaspitač u dokumentovanju procesa može koristiti različite podatke prikupljene na osnovu fenomenološkog ili sistematskog posmatranja, korišćenjem instrumenata deskriptivne metode i instrumenata sopstvenog teorijskog istraživanja u praksi. Portfolio je samo jedna od načina prikupljanja podataka i dokumentovanja procesa razvoja i učenja deteta.

Termin «portfolio» potiče od francuske reči portfeulle što znači torba, hartija od vrednosti. (Krnjaja, Miškeljin, 2006.) Vrednosti u vaspitno-obrazovnom procesu predstavljaju:

 • dečji produkti
 • podaci o njihovim aktivnostima
 • toku razvoja
 • njihovim roditeljima

Portfolio predstavlja pažljivo izabranu zbirku radova o tome šta dete zna, šta može da uradi, koji se sakupljaju tokom određenog vremenskog perioda a koji su dokaz detetovih napora, uspeha, napredovanja. Portfolio se razlikuje od bilo kog drugog radnog dosijea po tome što «predstavlja zbirku najboljih radova, koje je onaj čiji je portfolio, sam izabrao, kao i po tome što portfolio predstavlja ne samo mesto za čuvanje radova nego i osnovu za samovrednovanje sopsrvenog rada i napredovanja.» (Krnjaja, Miškeljin, 2006.)
Svrha portfolia, u pedagoškoj dokumentaciji, je u tome da omogući vaspitaču i roditeljima da na osnovu materijala prate i ispituju razvoj deteta tokom vremenskog perioda, da pronalaze mogućnosti za dalje napredovanje, dobijaju povratnu informaciju o kvalitetu svog doprinosa detetovom razvoju i postavljaju nove ciljeve. Portfolio takođe obezbeđuje detetu materijal za praćenje i analiziranje sopstvenog procesa učenja i razvoja. Zbog toga portfolio ima smisla samo ako nastaje u okruženju učenja i povezan je sa aktivnostima učenja.

 Korišćena literatura: 

 1. Krnjaja, Ž., Miškeljin, L. (2006): Od učenja ka podučavanju, Lađarak, AM Graphic