Doprinos pedagoške prakse

medijskim kompetencijama budućih vaspitača

Mentor: Biljana Vujasin

Student: Biljana Zlatkov

OVDE pročitajte rad u celini.

Procena značajnosti kompetencija…

 
Mentori:
Tanja Nedimović
Adrijan Božin
Nataša Sturza
Euđen Činč
 
Studenti:
Jelena Smiljanić
Aleksandra Mitrović
Božana Čikić
Jelena Stanić
Aleksandra Memerović
 

Uloga Jezičkog kluba u stručnom usavršavanju budućih vaspitača

Mentor: Ljiljana Kelemen
 
Ljiljana Kelemen, mentor je potprojekta na temu Uloga Jezičkog kluba u stručnom usavršavanju budućih vaspitača u okviru projekta Uloga pedagoške prakse u profesionalizaciji poziva vaspitača. U saradnji sa doc. dr Aleksandrom Gojkov Rajić pripremala je studente Jezičkog kluba za učešće za javne nastupe na brojnim promocijama knjiga i predavanjima gostujućih profesora u našoj Školi, a kao najveći deo potprojekta istakao se rad na predstavi „Novogodišnja priča“, koju su izveli studenti – učesnici potprojekta i članovi Jezičkog kluba. U periodu od 14. do18. decembra 2012. godine predstava se izvodila u objektima vršačkog vrtića i u Domu učenika srednjih škola Vršac, gde je realizovana inkluzivna radionica sa decom sa posebnim potrebama. Као krajnji rezultat rada u ovom delu podprojekta bilo je organizovanje i otvaranje izložbe dečjih radova, koji su nastali u okviru predstave, a u saradnji sa profesorima koji učestvuju u drugom projektu Škole, pod nazivom „Pretvaranje potencijala u postignuća“.
Cilj rada na ovom potprojektu sa studentima jeste razvijanje kompetencija i priprema studenata za budući poziv, za uspešno realizovanje usmerenih aktivnosti iz razvoja govora, držanje roditeljskih sastanaka i rad sa decom u inkluzivnom programu koja imaju smetnje u razvoju.
 
Studenti koji su učestvovali u potprojektu su:
  • Aleksаndrа Ivаnović, Nevenа Miljković, Nevenа Kekić, Sаnjа Vаjdа, Milenа Krnjić, Ivаn Veljković, Viorikа Turkoаne, Kаtаrinа Mаrković, Jаsminа Dregić, Eminа Stojković (studenti treće godine)
  • Eldenа Jovаnović i Miljаnа Stаnković (studentkinje druge godine)
  • Ivаnа Gаrić, Nikolinа Dopuđ, Mаrijа Prvulović, Milаn Stokić (studenti prve godine)
 
U okviru podprojekta realizovani je sledeće:
1.  Promocija knjige „Kаd se аutobus pokvаriˮ аutorа Bojаnа Kišа (10. oktobаr 2012)
2.  Predаvаnje gostujućeg profesorа dr Mihаilа I. Spаriosuа pod nаzivom  „Istorijа ne bi smelа dа se ponovi – osnovni principi nа kojimа bi trebаlo dа se temelje interkulturni odnosi u epohi globаlizаcijeˮ (Istoria n-ar mai trebui să se repete – principiile pe care ar trebui să se bazeze relaţiile interculturale în epoca globalizării); (02. novembаr 2012. godine)
3.  Promocijа knjige „Iskušenjа Homo Europeusаˮ аkаdemikа Viktorа Nojmаnа            (02. novembаr 2012. godine)
4.  Promocijа nаjnovijih izdаnjа Međunаrodnog centrа književnosti zа decu  „Zmаjeve dečje igreˮ u okviru projektа KOLIKO TOGA i promocijа knjigа nаšeg gostа, prof. dr Ivа Munćаnа iz Temišvаrа, koji nаm je predstаvio svoje dve knjige pod nаzivom: Šаkа rose − Unpumnderouă i S one strаne duge −Dincolodecurcubeu u izdаnju „Zmаjevih dečjih igаrаˮ.
5.  Promocijа knjige „Arаdsko pozorišeˮ аkаdemikа Lizike Mаriore Mihuc (06. decembаr 2012. godine)
6.     Pripremаnje i izvođenje novogodišnje predstаve zа decu pod nаzivom „Novogodišnjа pričа“ (od 14. do 18. decembrа 2012. godine)
7.  Promocijа knjige „Deltаˮ аutorа dr Miodrаgа Mаtickog (19. mаrt 2013)
8.  Predаvаnje аkаdemikа Rаdomirа V. Ivаnovićа nа temu: O sаdržаju romаnа „Tom Sojerˮ Mаrkа Tvenа i promocijа  knjige „Snovi i sudbine u nаrаtivnoj prozi Mihаilа A. Šolohovаˮ (28. mаrt 2013)
9.  Predаvаnje prof. dr Vlаdimirа Osolnikа nа teme: „Poezijа i prozа zа decu i omlаdinu u Sloveniji i Srbiji” i „Njegoš i Andrić” (11. april 2013)
 (16. mаj 2013)

 

Dnevnik prakse

Mentori angažovani na potprojektu:
Viorika Paser
Biljana Vujasin
 
Studenti angažovani na potprojektu:
Ivana Nikoli
Biljana Živković
 
Doprinos pedagoške prakse razvijanju savremenih kompetencija profesije vaspitača u predškolskoj ustanovi sagledali smo iz ugla vođenja pedagoške dokumentacije
Ishod: Dnevnik pedagoške prakse – inoviran i usklađen sa novim akreditovanim Nastavnim planom i programom za smer strukovni vaspitač i vaspitač jaslenog uzrasta, na srpskom, rumunskom i romskom jeziku.
Dnevnik je koncipiran tako da omogućava sagledavanje kompetencija studenata – budućih vaspitača u pogledu osmišljavanju pojedinih aspekata organizacije života i rada u predškolskoj ustanovi (poznavanje strukture programa vaspitno-obrazovnog rada, razumevanje povezanosti ciljeva, zadataka, sadržaja, metoda i oblika rada, korišćenje didaktičkih i metodičkih principa uspešnog planiranja vasp.-obr. rada, planiranje rada u skladu sa razvojnim nivoom vaspitne grupe itd.) i vođenja pedagoške dokumentacije, u cilju sticanja ključnih kompetencija refleksivnog praktičara.
Dnevnik obuhvata  poglavlja koja prate pet hospitovanja i jednu samostalnu pedagošku praksu sa istraživačkim i opservacionim zadacima, kao i evaluacionom listom na kraju svake studentske prakse.