O projektu

Na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov u Vršcu, realizuje se projeakt pod naslovom Kvalitet u obrazovanju, visokim školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija. Pomenuti projekat odvija se u saradnji sa partnerima iz Rumunije, Univerzitetom Joan Slavić iz Temišvara kao deo IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija kojeg finansira Evropska unija.

Proces evropskih integracija u koji su u manjoj ili većoj meri uplivale gotovo sve zemlje jugoistočne Evrope, između ostalog podrazumeva i prihvatanje novih modela identifikacije i rešavanja problema sa kojima se pomenuta društva susreću na svom tranzicionom putu. U kontekstu društvenih i ekonomskih preobražaja, ujednačavanje obrazovnih sistema u zemljama jugoistočne Evrope i usvajanje jedinstvenih evropskih standarda, u prvi plan stavlja kvalitet u obrazovanju, kao aktuelnu temu u stručnim i naučnim krugovima.

Strateški cilj projekta Kvalitet u obrazovanju, visokom školama i univerzitetima uz korišćenje inovativnih metoda i novih laboratorija, jeste postizanje uravnoteženog i održivog razvoja kroz investiranje u obrazovanje mladih. Kroz aktivnosti koje su predviđene tokom osamnaest meseci njegovog sprovođenja, projekat za svoj cilj postavlja podsticanje stvaranja i primene inovativnih metoda u visokom obrazovanju, sa posebnim akcentom na njihovu primenu od strane studenata., podršku zajedničkim inovativnim metodama na polju obrazovanja i slobodnog vremena kroz aktivnosti razmene, povećanje nivoa obrazovanja investiranjem u stvaranje i diseminaciju novih interaktivnih i inovativnih metoda, itd. Uvođenje savremenih softvera i tehničkih sredstava

Jedan od najbitnijih aspekata programa koje finansira Evropska unija jeste interpersonalna komunikacija, neposredna komunikacija i saradnja između učesnika. Osmišljavanje i implementacija inovacija u raznim poljima koju će sprovesti partneri u projektu, profesori i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov u Vršcu i Univerzitet Joan Slavić u Temišvaru, kao i rezultati drugih relevantnih istraživanja, biće predstavljeni u okviru dve konferencije koje će biti organizovane u Vršcu i Temišvaru tokom realizacije projekta, nakon kojih će uslediti objavljivanje studija sa rezultatima rada u okviru projekta. Razmena studenata  i njihovih iskustava  ali i tehničko osavremenjavanje kroz uvođenje specijalizovanih softvera i druge neophodne opreme, takođe čine predmet projekta.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov u Vršcu, pored pedagoškog, već dugi niz godina bavi se naučnim kao i izdavačkim radom, naročito kada je reč o oblasti darovitih. Projekat koji se trenutno odvija u saradnji sa partnerima iz Rumunije, samo je jedan u nizu do sada uspešno sprovredenih projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou koji upotpunjuje i do sada bogatu obrazovnu i naučnu aktivnost ove visokoškolske ustanove.